DİŞHEKİMLERİNİN ALDIĞI MAL VE HİZMETLERDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN PROTOKOL

DİŞHEKİMLERİNİN ALDIĞI MAL VE HİZMETLERDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN PROTOKOL

Amaç
MADDE 1-
(1) Dişhekimleri Odası üyesi dişhekimlerinin Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) üyesi firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlerde yaşanan sorunların dava dışı çözümlenebilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ile DİŞSİAD’ın yapacağı bir takım işlerin belirlenmesi amacıyla bu Protokol düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2- 
(1) Bu Protokol; TDB, Dişhekimleri Odaları, üye dişhekimleri ile DİŞSİAD ve DİŞSİAD üyesi firmaları kapsar.

Kısaltmalar
MADDE 3- 
(1) Bu Protokol’de geçen;
TDB              : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Oda               : Dişhekimleri Odasını
DİŞSİAD       : Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği’ni,
Dişhekimi     : Oda üyesi dişhekimini,
Firma             : DİŞSİAD üyesi firmayı,
Komisyon      : Uyuşmazlıkların Çözümü Komisyonu’nu,

ifade eder.

Protokol’ün bağlayıcılığı
MADDE 4- 
(1) Bu Protokol, TDB ve DİŞSİAD arasında düzenlenen, dişhekimleri ile firmalar arasındaki sorunların adaletli, hızlı ve daha az masrafla çözümlenmesini hedefleyen bir iyi niyet protokolüdür.

(2) Protokol, dişhekimleri ile firmalar bakımından isteğe bağlı olarak yararlanılacak kuralları içermektedir. Protokol bağlayıcı olmamakla birlikte dişhekimleri ile firmalar arasında çıkabilecek ihtilafların işbu protokol hükümlerine göre dostane şekilde sulhen çözümü için TDB dişhekimlerini, DİŞSİAD ise  üye firmaları teşvik eder, bu çerçevede web sayfalarında ve uygun iletişim yollarıyla gerekli bilgilendirme duyuruları yapar.

(3) Bu Protokol uyarınca düzenlenen herhangi bir rapor veya verilen herhangi bir karar dişhekimi ve firmanın yararlanabileceği metinler olmakla birlikte diğer hak arama yollarını engeller biçimde değerlendirilemez.

Başvuru
MADDE 5- 
(1) Dişhekimi ile firma arasında, dişhekimliğinde kullanılan mal ve/veya hizmet alımı sebebiyle ortaya çıkan sorunların öncelikle karşılıklı iletişimle çözümlenmesi gerekir. Bu şekilde çözüm sağlanamadığında uyuşmazlığın tarafları birlikte veya ayrı ayrı başvuru yapabilir.

(2) Dişhekimi tarafından yapılacak başvuru üyesi olduğu Oda’ya ve TDB’ye; firma tarafından yapılacak başvuru ise DİŞSİAD’a yapılır. Birlikte yapılacak başvurular her iki kurumdan birine yapılabilir.

(3) Başvurunun yazılı olması, uyuşmazlığın sebebi ile dayanaklarının açıklanması, varsa ek belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir.

(4) Yargıya başvurulmuş uyuşmazlıklar, ancak birlikte başvuru yapılması halinde  incelemeye alınabilir.

(5) Başvurular ücretsizdir.

İlk inceleme
MADDE 6- 
(1) Başvuru, kendisine gelen kurum tarafından ilk incelemeye tabi tutulur. Bu incelemede, uyuşmazlık konusunun bu Protokol kapsamında olup olmadığına bakılır; sonucuna göre reddedilir veya Komisyona gönderilir. Ret yazısı başvuru sahibine ve bilgi için diğer kuruma iletilir.

Komisyon çalışmaları ile görev ve yetkileri
MADDE 7- 
(1) Komisyon TDB tarafından belirlenen iki dişhekimi, DİŞSİAD tarafından belirlenen iki kişi ve bu üyelerin birlikte seçtiği hukuk eğitimi almış üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyeler, iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyelerde oluşacak boşluk, aynı usulle doldurulur.

(2) Komisyon, ilk toplantısında aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçer.

(3)  Komisyon, başvuru sayısına bağlı olarak kendi belirledikleri yer ve zamanda toplanır. TDB veya DİŞSİAD’ın talebi halinde  komisyon toplanmak zorundadır.

(4) Komisyon, yazılı başvuruya sebep olan sorunu değerlendirerek uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun şekilde giderilebilmesi için ihtilafın taraflarından her türlü bilgi ve belge talep etmek, inceleme yapmak veya yaptırmak yetkisine sahiptir.

(5) Komisyon, tarafları dinleyip talep etmeleri halinde tarafların yazılı beyan ve delillerini aldıktan sonra başvuruya konu olan uyuşmazlığı giderebilecek çözüm önerilerini gerekçeleriyle birlikte belirterek başvuru hakkında Karar verir.

(6) Komisyon kararları en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla alınabilir; oylamada çekimser kalınamaz. Karardan farklı düşünen üyeler gerekçelerini kararın altında belirtir.

(7) Uyuşmazlığın taraflarından birinin gerekli bilgi ve belgeye erişimi engellemesi veya inceleme için gerekli masraf karşılanmaması sebebiyle karar verilemediğinde bu durum belirtilerek inceleme sonlandırılır.

(8) Kararlar, Tebligat Yasası hükümlerine bağlı olmaksızın, uyuşmazlığın taraflarınca bildirdikleri iletişim yöntemine uygun olarak taraflara gönderilir.

(9) Komisyon sekretaryası TDB tarafından yürütülür.

Bütçe
MADDE 8- 
(1) Komisyon çalışma giderleri Protokol taraflarınca ortaklaşa karşılanır.

(2) Başvurunun incelenmesinde bilirkişi incelemesi, laboratuvar incelemesi, yerinde inceleme gibi ek masraf yapılmasını gerektiren durumlarda; bu işlemin gerektirdiği masraf için başvuru sahibinden gider avansı istenebilir. Yerinde inceleme yapılması gerektiğinde ilgili teknik servis tarafından yapılacak inceleme ücretinin başvuru sahibi tarafından ödenmesine de karar verilebilir.

Sır saklama
MADDE 9- 
(1) Bu Protokol kapsamında yapılan incelemeler sebebiyle öğrenilen bilgiler sır saklama kapsamında değerlendirilir. Bu bilgiler, zorunluluk bağlamında sınırlı ve ölçülü olarak kullanılır.

Protokolün süresi ve feshi
MADDE 10- 
(1) Protokol süresiz olarak yapılmıştır.

(2) Taraflardan birinin talebi üzerine, talep tarihinden bir ay sonra feshedilir.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 11- 
(1) 19.06.2003 tarihli, Dişhekimliğinde Tüketici Haklarını Koruma Protokolü yürürlükten kaldırılmıştır.

Protokol’ün uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Protokol’ün yürürlüğe girmesinden sonra bir ay içinde Komisyon üyeleri belirlenir.

(2) Protokol kapsamındaki başvuruların elektronik ortamda da yapılabilmesi için, TDB ve DİŞSİAD tarafından internet sayfalarında gerekli düzenleme üç ay içinde yapılarak üyelerine duyurulur.

Yürürlük ve yürütme

MADDE 12- (1) Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu Protokol TDB ve DİŞSİAD tarafından yürütülür.


28.09.2018

Türk Dişhekimleri Birliği adına
Dr. A.R. İlker Cebeci

Genel Başkan


DİŞSİAD adına
Ali Çakır

Diş Malzemeleri Sanayici ve
İşadamları Derneği Başkanı