9.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
9. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI
(8-9-10 Kasım 2002)

1.Yeni Dönem Tahmini Bütçesi Ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi;

Yeni dönem tahmini bütçesinin kabulüne ve hesap fasılları arasında; (Afet Fonu ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu hesapları hariç) aktarma yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 

2. Üye Aidatları;

2003 ve 2004 yıllarına ait; üye aidatları ve kayıt ücretlerinin miktarı ile ödeme şekli ve zamanının aşağıda yazılı şekilde olmasına,

1. ÜYE AİDATLARI

a) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan,

Sahibi veya Ortağı Dişhekimleri için;

- 1.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 5,5 (beşbuçuk) katı

- 2.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 6 (altı) katı

- 3.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 6,5 (altıbuçuk) katı

- 4.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 7 (yedi) katı

- 5.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 7,5 (yedibuçuk) katı

b) Sadece Kamuda Çalışan veya mesleğini icra etmeyen Dişhekimleri İçin ;

- 1.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı

- 2.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı

- 3.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı

- 4.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı

- 5.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı

c) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşunda İlk Kez Çalışmaya Başlayan, Bu Kuruluşun İlk Defa Sahibi veya Ortağı Olacak Dişhekimleri İçin;

- Oda Bölgesinde Uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) Katı

2. KAYIT ÜCRETİ

Kayıt ücretinin Oda bölgesinde uygulanan asgari muayene ücretinin 3(üç) katı olmasını,

3. ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI

a) Üye aidatlarının ait oldukları yılın MART ayı sonuna kadar ödenmesini,

b) Üye aidatlarını ait oldukları yılın MART ayı sonuna kadar ödemeyenler için 4.ayın başından itibaren yasal işlem yapılmasını, 

3. Dayanışma Ve Afet Fonu Aidatı;

Doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yönelik olmak üzere, Türk Dişhekimleri Birliğince, oluşturulan Dayanışma ve Afet Fonuna her üyeden yıllık aidatlarından ayrı olmak üzere

- 2003 yılı için   8.000.000 (sekizmilyon)TL,

- 2004 yılı için 10.000.000 (onmilyon)TL alınmasına, 

4. Birlik Organlarında Görev Alacaklara Türk Dişhekimleri Birliği Kanunun 41.Maddesi Gereğince;

1. Birlik Organlarında İl Dışından Görev Alacaklara;

a) Yol Ücreti: Otobüs, tren, uçak bilet ücretinin veya özel otomobil yakıtının (uçak ücretini geçemez) belge karşılığında ödenmesi,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesi,

c) Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; birinci bölgede o yıl uygulanan net Asgari Muayene Ücretinin 4 katı, konaklamanın ilgilinin kendi imkanları çerçevesinde karşılanması halinde; o yıl uygulanan birinci bölge Asgari Muayene Ücretinin 6 katı, zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasını, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan Birinci Bölge Asgari Muayene Ücretinin 2 katı olarak ödenmesini,

2. Birlik Organlarında Görev Alacaklardan İl İçinde İkamet edenlere; O yıl uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 3 katı Zaruri Masraf ödemesi yapılmasını, 

3. Yurt Dışında Yapılan Görevlendirmelerde; Yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak O yıl uygulanan asgari muayene ücretinin 8 katı ödeme yapılmasını, 

4. Komisyon ve Çalışma Gruplarında görev alanların ve MYK'nın yurtiçinde görevlendirdiği kişilerin yol ve konaklama ücreti belge karşılığında karşılanır. Günlük zaruri masrafları asgari ücretin 4 katından fazla olmamak üzere MYK'ca belirlenir. 

5. Kastamonu İlinin Ankara Dişhekimleri Odasına Bağlanması

Kastamonu İlinin, bağlı bulunduğu Zonguldak Dişhekimleri Odasından ayrılarak, Ankara Dişhekimleri Odasına bağlanmasına,

6. Taşınmazlar İçin Yetki

Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması konusunda MYK'ye yetki verilmesine,

7. Birlik Payı Bilgi Formu

Odalarımızı rahatlatmak amacı ile mizan dönemlerinde bilançolara ek olarak TDB Payı Bilgi Formu hazırlanması konusunda Merkez Yönetim Kurulu'nun gerekli çalışmaları yapmasına,

8. Dişhekimlerinin Çalışma Şe-eri

Dişhekimlerinin özelde toplu olarak çalışma yapacakları, kurumsallaşacakları çalışma şe-erinin ekonomik, etik ve yasal boyutlarının çerçevesinin oluşturulmasına, bu anlamda kurulacak bir çalışma kurulunun raporu doğrultusunda, böylesi bir çalışma şekli konusunda meslektaşlarımıza yol gösterici olunması için MYK'ya görev verilmesine, 

9. Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu Ve Finansmanı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı konusunda yapılmakta olan teknik çalışmanın sonuçlandırılıp Başkanlar Konseyi toplantısına sunulmak üzere bir rapor hazırlanmasına,

10. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Dalları Çalışma Grubu

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Dalları konusunda MYK tarafından Çalışma Grubu oluşturularak ve bir rapor hazırlanmasına, 

11. Avrupa Birliği Çalışma Grubu

Dişhekimliği mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirilmesi amacıyla Çalışma Grubunun oluşturulmasına ve Başkanlar Konseyi Toplantısına sunulmak üzere rapor hazırlanmasına, 

12. Diş Taramaları

Okullarda her yıl tekrarlanan bilimsel çalışmalar dışındaki diş taramalarının gereksizliği ve yanlışlığının Bakanlık düzeyinde yapılacak girişimlerde aktarılması, taramalar yerine eğitim konusunun gündeme gelmesinin sağlanması için MYK'ya görev verilmesine,

13. Tanı Ve Tedavi Protokolleri Çalışma Grubu

Tanı ve Tedavi Protokolleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yeni seçilen Yönetim Kurulunca bir Çalışma Grubu oluşturulmasına, 

14. Acil Dişhekimliği Ve Koruyucu Dişhekimliği Çalışma Grubu

Acil Dişhekimliği ve Koruyucu Dişhekimliği vb. gibi kavramlar konusunda Çalışma Grubu oluşturulmasına, 

15. Dişhekimlerinin Yetkinleşme Programları Çalışma Grubu

Ülkemiz şartlarına uygun "Dişhekimlerinin Yetkinleşme Programları" konusunda çalışma yapmak ve bir rapor hazırlamak üzere yeni seçilen Yönetim Kurulunca "Çalışma Grubu" oluşturulmasına, 

16. Sağlık Turizmi Ve Ağız Diş Sağlığı Hizmet Sunumuna Yansımaları Çalışma Grubu

Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmet Sunumuna Yansımaları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere bir Çalışma Grubu oluşturulmasına,

17. Dişhekimliği Hemşiresi

Dişhekimliği hemşiresi yetiştirilmesi için eğitim programlarının oluşturulması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere MYK'ya görev verilmesine, 

18. TDB Kongreleri

- TDB Kongrelerinin; gerçek anlamda uluslararası hale getirilmesine,

- 8. Olağan Genel Kuruluda alınan karar gereği kongrelerin takvimlendirilmesine yönergelerin uygulanması konusunda MYK tarafından çalışma grubu oluşturulmasına ve Başkanlar Konseyi toplantısına sunulmak üzere rapor hazırlanmasına, 

19. FDI Kongresi

FDI Kongresinin TDB tarafından Türkiye'de düzenlenmesi için girişimde bulunulmasına, 

20. Dişhekimliğinde İnsan Gücünün Planlanması

Dişhekimliğinde insan gücünün planlı ve verimli kullanımı için;

- Gerek devlet, gerek vakıf üniversitelerine bağlı dişhekimliği fakültelerinin açılmaması ve öğrenci kontenjanlarının azaltılması,

- Ülkemizde dişhekimlerinin coğrafi dağılımının dengesizliğinin giderilmesi için yasal ve özendirici çalışmalarının MYK tarafından yapılmasına, 

21. 3224 Sayılı Yasa

3224 sayılı yasanın değiştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası hukuk yollarının araştırılarak MYK tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına, 

22. Ulusal Ağız Ve Diş Sağlığı Konseyi

TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları bölümünde gerçekleştirilen "Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünleri" kurultayında Ulusal Ağız ve Diş Sağlığı Konseyi kurulması önerilmiştir. TDB 8. Olağan Genel Kurulunda bu öneri Genel Kurul kararı haline getirilmiştir. Bu konudaki girişimlerin MYK tarafından sürdürülmesine, 

23. Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin ülke çapında standart ve etkin bir uygulamaya kavuşturulması konusunda gerekli girişimlerin MYK tarafından yapılmasına, 

24. TDB Yönergeleri

TDB yönergelerinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların düzeltilmesi için MYK'ya yetki verilmesine, 

25. Kozmetik Yönetmeliği

Kozmetik Yönetmeliğinin ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerini ilgilendiren maddelerinin TDB görüşleri doğrultusunda değiştirilmesi için gerekli girişimlerin MYK tarafından sürdürülmesine,

26. 3224 Sayılı Yasa Yönetmeliği

3224 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili yönetmelik hazırlanması için MYK'ya yetki verilmesine, 

27. Oda Organlarında Görev Alanların Yetkin Hale Getirilmesi

Oda organlarında görev alan meslektaşlarımızın, mevzuat, yöneticilik ve meslek politikaları konularında yetkin hale getirilmesi için gerekli hallerde profesyonel yardım da alınarak, MYK'ca çalışma yapılmasına, 

28. TBMM İzleme Komisyonu

TBMM'de dişhekimliği mesleği ve sağlıkla ilgili konuları izlemek üzere bir izleme komisyonu oluşturulmasına, 

29. Dişhekimliği Yardımcı Personeli

Dişhekimliği yardımcı personelin eğitimi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına, 

30. Toplum Ağız Ve Diş Sağlığı Çalışmaları Ve Kaynak Sağlanması

Toplumun ağız ve diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi, dişhekimlerinin yetkinleştirilmesi amacıyla projeler geliştirilmesini, tüm bunlar için AB ve diğer fonlardan kaynak bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasına, 

31. Disiplin Yönetmeliği Çalışma Grubu

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği'nin yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasının MYK'na tavsiye edilmesine, 

32. Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Yapılması

TDB'nin Olağan Genel Kurulları arasındaki yıllarda uygun bir ayda seçimsiz mali, mevzuat konularında Olağanüstü Genel Kurul yapılmasının MYK'na tavsiye edilmesine, 

33. Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin; 8 , 10, 12, 18 ve l9. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 

“Aidatların Tahsili

Madde -8. Yönetim Kurulları, bölgesinde çalışan ve odanın üyesi olan dişhekimlerinden Birlik Genel Kurulu'nun tespit edeceği zaman içinde üye aidatlarını tahsil etmekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen her türlü Oda alacakları, "Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna" göre faiziyle birlikte tahsil edilir.Ödemeyenler hakkında, Yönetim Kurulu kararı ile icraya başvurulur ve ayrıca haklarında disiplin soruşturması açılabilir. 

Birlik Payının Ödenmesi

Madde -10. Odalar, TDB'nin düzenleyeceği örnek hesap planı şeklinde hazırlayarak buna göre bilançoları ve yıl sonu mizanlarını aşağıda yazılı dönemlerde Birliğe gönderirler.

1.Dönem Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayı bilançosu, Mayıs ayı sonuna kadar,

2.Dönem

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ayı bilançosu, Eylül ayı sonuna kadar,

3.Dönem

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayı bilançosunu, Ocak ayı sonuna kadar.

Odalar, Kanunun 32.maddesi uyarınca her bilanço dönemine ait brüt gelirlerinin %25 tutarını, bilançoları gönderme ayı sonuna kadar Birliğe ödemek zorundadır.

Ödenmeyen Birlik alacakları, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre, yasal faiziyle birlikte Odalardan tahsili yoluna gidilir. Yıl sonu mizanına göre, 

Odalar tarafından fazla ödemede bulunulmuş ise, Birlik hesaplarına alacak kaydedip, bir sonraki yılın hesabından mahsup yapılır. 

Mali Kayıtların Tutulması

Madde -12. Odalar; aidat ve bağış makbuzu, sarf makbuzu, faturalar dosyası ve benzerleri gibi gelir ve gider ile ilgili tutulan belgelerden başka mali kayıtlarını tek düzen muhasebe sistemine göre tutmak zorundadır.

Odalar ve Birlik, Genel Kurulları sonucuna göre; görev devir teslimi sırasında bilanço değerleri ve kıymetli evrak ve bu nitelikteki belgelerin de devir teslim işlemini tutanakla yaparlar.

Harcırah ve Harcırahın Unsurları

Madde -18. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Oda organlarında görev alanlar ile genel kurul veya yönetim kurulları tarafından görevlendirilenlere bu görevleri nedeniyle yapacakları zaruri masraflar için kendilerine aşağıda unsurları belirtilen harcırah ödemesi yapılır.

Bu ödemeler görev sonunda verilebileceği gibi, ilgilinin talebi halinde önceden de avans olarak ödenebilir. Görev sonrası yapılacak harcırah tahakkuku sonucunda fazla ödeme defaten tahsil edilir. Eksik ödeme var ise ödenir. 

Harcırah üç unsurdan oluşur.

a) Yol: Görev yerine gidiş ve dönüşün yapıldığı seyahat aracı gideridir.

b) Konaklama: Görev yerinde ikamet gerekiyorsa, konaklanacak yere ait ikamet gideridir.

c) Zaruri masraf karşılığı: Görevlendirilen kişinin gerçek ikametgahından ayrılışıyla başlayıp, geçici görev yeri dahil, yol ve konaklama dışındaki; yemek, taşıma, taksi, otopark, hamaliye vb. giderleri karşılamak üzere her gün için verilen ödemedir. 

Organlarda Görev Alanlara ve Diğer Görevlendirmelerde Ödenecek Harcırah

Madde -19. Birlik ve Oda Organlarında görev alacaklar ile Genel Kurul veya Yönetim Kurullarınca yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinde harcırah ödemesi yapılır. 

Organlarda görev alacakların harcırahları Genel Kurullarca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilenlerin harcırah miktarları ise Yönetim Kurullarınca belirlenir.

Aynı ilden görev alanlar ile il içi görevlendirilenlere yalnız zaruri masraf karşılığı ödeme yapılır.

Birlik ve Odalarda görevli İdare Müdürü ve diğer personel ile hukuk ve mali müşavire, Birlik veya Oda Merkezi dışındaki görevlendirmelerde, Yönetim Kurullarınca her yıl belirlenen miktarda; yol, konaklama ve zaruri masraf ödemesi yapılır.”

Karar verildi.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
9. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Bugün ulaştığımız uygarlık seviyesinde, evrensel insan hakları kapsamında barış ve güven içinde insanlığın ulaştığı bu düzeyde temel insanca yaşama koşullarının sağlandığı bir ortamda yaşamak bütün insanların birinci hakkıdır. İnsanlar, bu koşulları yaratabilme ve bunlardan yararlanma olanağına sahiptirler. Yeter ki, adil bölüşüm ve paylaşımın gerçekleştirebilmesi yönünde ortak bir çaba içinde olalım.

İnsanların bugün beslenme, barınma, ısınma, çalışma, eğitim ve kültür olanaklarından yararlanma, dinlenme, eğlenme kendilerini ifade etme ve yaratıcıklarını sunma, bunu diğer insanlarla paylaşma yönünde ortak çabaya, sömürüye karşı çıkmaya, gönül ve sevgi kelimelerine sahip çıkmaya ihtiyaçları vardır.

Bu nedenle hiç kimse, içinde yaşadığımız dünyada bu arzu ettiğimiz şeylerin aksine gelişmeleri  görmemezlik hakkına sahip değildir.  İnsan sağlığından sorumlu dişhekimlerinin de yaşamı tehdit eden savaş ve terörün silahın, şiddetin yanında olması düşünülemez. Bu bağlamda, ülkemizde yaşanan bunca sıkıntının asıl kaynağı olan nedenlerle birlikte, bir de dünyada savaşın kirliliğini paylaşmak, ülkemiz insanının ve bizim hiçbir koşulda destekleyeceğimiz bir şey olamaz.  Her ne ad altında olursa olsun, bölgemizde sıcak bir çatışmaya dişhekimleri olarak şiddetle karşı çıkıyoruz, tercihimiz barış ve yaşamdan yanadır.

Ülkemiz, tarihinin en derin krizini yaşıyor. Ülkede siyaset ve ekonomi tıkanmış, sistem çatırdamaya başlamış, paranın içeriği, türü değişmiş, işsizlik en büyük sosyal yara olmuş, esnaf kepenklerini kapatmış,  köylü üretip, satamıyor, hayvancılık, tarım bitmiş toplumumuz yoksulluğun uçurumunda kıvranıyor. Toplumda güven ve umut duygusu tükeniyor.

Böyle bir ortamda gerçekleşen 3 Kasım 2002 seçimleri halkımızın en azından daha iyi olacağına olan umutları doğrultusunda biraz daha nefes almasını, her yeninin yeni bir umut olduğu,  beklentilerin yeşerdiği bir ortamı sağlamıştır.

Ön yargılı değiliz. Daha iyi bir gelecek için umutlarımız hiçbir zaman bitmeyecektir. Beklentilerimiz var. Daha güzel Türkiye için isteklerimiz taleplerimiz var. Dişhekimleri olarak daha sağlıklı bir toplumda daha iyi sağlık hizmeti üretme ve yararlanma buna katkıda bulunma arzusu duymaktayız.

Her  çeşit olumlu çabaya destek verirken çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet kazanımlarının aksine olan gelişmelerde demokratik tepki ve reflekslerimizi toplumsal muhalefet hakkımızı sonuna kadar çekinmeden kullanacağız.

 1. Ülke kaynaklarının bu ülke insanlarıyla adil paylaşılması, an azından gelir dağılımındaki uçurumun azaltılması yönünde sosyal politikaların oluşturulmasını istiyor, bekliyoruz.
 2. Yolsuzluk talan gibi konularda daha çok denetim, tepki, toplumsal duyarlılık, şeffaf, açık bir yönetsel yapı bekliyoruz.
 3. Eğitim, sağlık öncelikli bir yönetim anlayışının egemen olduğu bir yaşam projesinin hayata geçirilmesini istiyoruz.
 4. İnsanca yaşam koşullarının yaratıldığı beslenme, konut, çevre, çalışma koşullarının uygar ülkeler düzeyinde sağlandığı bir ülke bekliyor, umuyoruz.
 5. Barış içinde güven duygusuyla yaşanan bir dünya ve ülke istiyoruz.

Bütün bunları birlikte paylaşabileceğimiz bu konuda hedefleri olan bir Sağlık Bakanı istiyoruz.

Sağlık ortamını bilen, tanıyan, ulusal sağlık politikaları oluşturma gayreti içinde olan,

 • Ağız diş sağlığı hizmetlerini, insan sağlığı bütününün bir parçası sayan, önem veren,
 • Meslek örgütleri ile fikir alışverişinde bulunan Birlik ve Odalarla ortak çalışmalar içinde olan,
 • Sağlık eğitimini, örgütlenmesini bilen, çalışmalarını izleyen, gelişen bilim ve teknolojinin rehberliğinde sağlık sorunları tesbit eden ve çözümü için çalışan,
 • Ulusal Sağlık Politikaları yanında Dünya Sağlık Örgütleriyle entegre proje ve çalışmaları önemseyen bir Sağlık Bakanı bekliyoruz.
 • Ülke gerçekleri ile uyumlu sosyal güvenlik politikalarını toplumla birlikte oluşturacak, tüm sağlık çalışanları ile birlikte dişhekimlerinin özlük haklarını bilen, çözen, insanca yaşama koşullarının sağlanması yönünde gayretlerini esirgemeyen, bir Sağlık Bakanı istiyoruz.
 • Uzmanlık konusunda ülke koşullarını, gerçeklerini görebilen, yeni fakülte açılmasını bir seçim ve parti reklamı olarak savunmayacak, ülkenin sorunlarını her düşünce, bilgiden yararlanarak ortak aklın doğruları ile iş üretecek bir Sağlık Bakanı umuyoruz.

Bütün bunlara dişhekimleri ve onun en üst örgütü olan Türk Dişhekimleri Birliği olarak desteğimizi, bilgimizi, emeğimizi esirgemeyeceğiz.            

Sağlıklı, mutlu ve barış içinde güzel günlere umudumuz hiç tükenmeyecek.