10.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
10. OLAĞAN GENEL KURULU
KARARLARI
(5-6-7 Kasım 2004)

1.      Yeni Dönem Tahmini Bütçesi Ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi

Yeni dönem tahmini bütçesinin kabulüne ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapabilme konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

2.      Üye Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 18.maddesi gereğince;

Üye Aidatlarının;

a) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan, Sahibi veya    Ortağı Dişhekimleri için;

            -1.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin5,5(beşbuçuk) katı

            -2.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin6(altı)katı

            -3.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin6,5(altıbuçuk) katı

            -4.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin7(yedi)katı

            -5.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin7,5(yedibuçuk) katı

b) Sadece Kamuda Çalışan veya mesleğini icraetmeyen Dişhekimleri İçin;

            -1.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin3(üç) katı

            -2.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin3(üç)katı

            -3.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin3(üç)katı

            -4.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin3(üç)katı

            -5.Grup İllerde Asgari Muayene Ücretinin3(üç) katı

c)Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşunda İlk Kez Çalışmaya Başlayan, Bu Kuruluşun İlk Defa Sahibi veya Ortağı Olacak Dişhekimleri İçin; Oda Bölgesinde Uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı olarak belirlenmesine,

3.      Kayıt Ücreti

Kayıt ücretinin Oda bölgesinde uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı olarak belirlenmesini,

Odaya ilk kayıt tarihinde alınacak aidat miktarı, yıllık aidatın 12’ye bölünüp kayıt tarihinden dönem sonuna kadar olan ay sayısıyla çarpılarak hesaplanmasına,

4.      Aidatların Ödeme Şekli Ve Zamanı

            a) Üye aidatlarının ait oldukları yılın MART ayı sonuna kadar ödenmesine,

            b) Üye aidatlarını ve Oda’ya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanuna göre faizi ile birlikte tahsil edilmesine,

5.      Birlik Organlarında Görev Alacakların Harcırahları

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunun 41.maddesi gereğince;

1. Birlik Organlarında İl Dışından Görev Alacaklara;

a) Yol Ücreti: Otobüs (o güzergahtaki en yüksek bedel), tren (o güzergahtaki en yüksek bedel), uçak bilet ücretinin veya km başına ortalama yakıt bedelinin (uçak ücretini geçemez) belge karşılığında ödenmesine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

c) Zaruri Masraf:Konaklamanın karşılanması halinde; birinci bölgede o yıl uygulanan net Asgari Muayene Ücretinin 4 katı,konaklamanın ilgilinin kendi imkanları çerçevesinde karşılanması halinde; o yıl uygulanan birinci bölge Asgari Muayene Ücretinin 6 katı, zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasını,günlük yemeğin de karşılanması durumunda;ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan birinci bölge Asgari Muayene Ücretinin 2 katı olarak ödenmesine,

2. Birlik Organlarında Görev Alacaklardan İl İçinde İkamet edenlere; O yıl birinci bölgede uygulanan AsgariMuayeneÜcretinin3katızaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3. Yurt Dışında Yapılan Görevlendirmelerde; Yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 8 katı ödeme yapılmasına,

4. Türk Dişhekimleri Birliği Komisyon ve Çalışma Gruplarında görev alanların ve Merkez Yönetim Kurulu’nun yurtiçinde görevlendirdiği kişilerin yol ve konaklama ücreti; belge karşılığında ödenir.Komisyon ve çalışma gruplarına katılacaklara yarım günlük toplantılar için o yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 2 katı, tam günlük toplantılar için 3 katı zaruri masraf ödenmesine,

6.    Taşınmazlar İçin Yetki

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

7.    Kahramanmaraş Dişhekimleri Odasının Kurulması

Gaziantep Dişhekimleri Odasına bağlı Kahramanmaraş ilinin, Gaziantep Dişhekimleri Odasından ayrılarak Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası’nın kurulmasına,

8.    Yeni Kurulan Kahramanmaraş Dişhekimleri Odasına Yardım

Yeni kurulan Kahramanmaraş Dişhekimleri Odasının kuruluş masraflarına katkıda bulunmak üzere Türk Dişhekimleri Birliği bütçesinden bir defaya mahsus 1. bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 150(yüzelli) katı kadar meblağın karşılıksız olarak verilmesine,

9.    Kongre Ve Fuar Yönetmeliğinin Değiştirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği’nin 24. maddesinin (k) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

“Türk Dişhekimleri Birliği kendisine kalan kongre gelirinin %40’ını üye sayısı 300’den az olan Odalara aşağıdaki şekilde dağıtır.

%40’a tekabül eden rakam hak sahibi olan Odaların katılımcı sayısına bölünerek bedel tespit edilir. Bulunan rakam bu Odalardan kongreye katılanların sayısıyla çarpılarak Odalara verilecek olan meblağ belirlenir.”

10.     Kongre Ve Fuar Yönetmeliğine Cümle Eklenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği’nin 26 maddesinin (d) fıkrasına birinci tümceden sonra gelmek üzere aşağıda tümcenin eklenmesine,

“Türk Dişhekimleri Birliği kongre sorumlusu olarak gerektiğinde, Merkez Yönetim Kurulu dışından birisini atayabilir.”

11.    Dişhekimlerinin Sağlık Eğitimi Vermesine İlişkin Yönerge Hazırlanması

Dişhekimlerinin sağlık eğitimi vermesinde gereken kurallara ilişkin yönerge hazırlayıp, yürürlüğe koyması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

12.    Dişhekimlerinin Yapacakları Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları

Merkez Yönetim Kurulu’nun dişhekimlerinin sağlık eğitim vermesinde gereken kurallara ilişkin yönerge hazırlanması için geçecek süreye kadar;

“Dişhekimlerinin çalıştıkları muayenehane yada sağlık kurum ve kuruluşu dışında ağız ve diş sağlığı eğitim çalışmaları yapacakları zaman en az bir hafta öncesinde ilgili Oda’dan izin almak zorundadırlar” kararının alınmasına,

13.    Fatura ve Serbest Meslek Makbuzlarının Odalarca Onaylanması

Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet sunumunun önlenmesi bakımından özellikle resmi kurumlara sunulacak fatura ve serbest meslek makbuzlarının Odalarca onaylanması için karar alınmasına ve gerekli yasal düzenleme konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmasına,

14.    Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Kurulması

Türk Dişhekimleri Birliği bünyesinde Yardımlaşma Fonu kurulmasına, fon gelirlerinin bağışlardan ve Odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen birlik payının %20’sinden oluşmasına, fonun kullanma esaslarının Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir yönergeyle belirlenmesine, fonda toplanan paranın fonun amacı dışında kullanılmamasına,

15.    Dayanışma Ve Afet Fonunda Biriken Meblağlar

 “Türk Dişhekimleri Birliği 7. Olağan Genel Kurulunun (9)numaralı kararı ile kurulmuş olan Dayanışma ve Afet Fonunda birikmiş olan paraların, bu kararın iptali için Danıştay 8.Daire’de açılmış olan davanın kesin olarak sonuçlanmasına kadar ayrı bir hesapta tutulmasına, bu paralar ile ilgili tasarrufun davanın sonucuna göre yapılmasına, bu dönemde ilgili paranın değerlendirilmesi hususunda Birlik Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir” kararının alınmasına,

Karar verildi.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
10. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemiz iki yıldır güçlü bir parlamento desteğine sahip bir iktidar tarafından yönetilmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı gibi iddialı hedeflerle yola çıkan ve bunu sağlık meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde gerçekleştireceğini iddia eden hükümetin mesleğimizle ilgili olumlu ve olumsuz çalışmaları olmuştur.

Genel Kurulumuz kamunun, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet satın alınması talebini bir kez daha yinelemektedir. İktidarın bu konuda kararsız ve çelişkili uygulamalar içinde olduğu görülmektedir. Bu konuda TDB ile daha sıkı bir işbirliği içine girilmelidir. TDB bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Toplumumuzun önemli sorunlarından biri olan ağız ve diş sağlığı sorunlarının, serbest çalışan dişhekimlerinin de içinde olduğu bir sağlık sistemiyle çözümü doğrultusunda çalışmaların hızlanması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin özlük hakları ve çalışma koşulları daha uygun hale getirilmeli, mevcut uygulamadaki yanlışlıklar giderilmelidir. Hükümet, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha fazla önem vermelidir.

Yeni dişhekimliği fakülteleri açılmaması yönünde yıllardır sürdürdüğümüz mücadele  dikkate alınmalıdır. Ülkemizin sınırlı olan kaynakları, var olan fakültelerin eğitim kalitesinin arttırılmasına ayrılmalıdır. Dişhekimliği fakültelerinin kontenjanları dişhekimliğinde insan gücü planlaması göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Sağlıkta KDV oranı düşürülmeli, bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır.

Sözü geçen olumsuzlukların meslek örgütümüzle işbirliği içerisine girerek çözülmesi gerektiği kanısındayız.

Bu arada geçen süreç içerisinde diş teknisyenliği eğitimi ile ilgili iki başlılığın ortadan kaldırılması, sahte dişhekimleriyle ilgili mücadele kapsamında hapis, para cezası ve malzemelerine el konması ile ilgili yasal düzenlemeler, bu dönemde atılan olumlu adımlardır.

Son ABD başkanlık seçimini saldırgan politikaları savunan Bush’un kazanmış olması, Ortadoğu’da ve dünyada barışın ve insan haklarının geleceği yönündeki kaygılarımızı arttırmaktadır. Ülkemiz, Ortadoğu ve dünyada politikalarını ‘yurtta ve dünyada barış’ ilkesine göre oluşturmalıdır.

Türk Dişhekimleri Birliği, ülkemizin ve mesleğimizin aydınlık geleceği için üstüne düşen görevleri yerine getirmeye kararlıdır.