12.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
(14-15-16  Kasım 2008) 

1) YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı ve Yardımlaşma Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

2) ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;

Üye Aidatlarının;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 2009 yılı için 230,00 YTL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda tahsil edilmesini,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 2009 yılı için 115,00 YTL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşunun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 2009 yılı için 115,00 YTL aidat alınmasına,

5. 65 yaşını doldurmuş, mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

6. Üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden Oda`ya kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

7. Yalnız kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden Oda`ya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

8. Ağır hastalık,  trafik kazası vb. nedenlerle kesintisiz 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla o yıla ait aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulu`nca silinmesine,

9. Vefat eden dişhekimlerinin Oda`ya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine, 

10. Odalara ilk kayıt sırasında (nakil hariç) alınacak aidat miktarının; o yılın aidatının 12`ye bölünerek kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısı ile çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine,

11. Aidatların 2010 yılı için 2009 yıllık ÜFE + TÜFE oranında
                                                                            2 
arttırılarak belirlenmesini   ve aidatların küsüratlardan arındırılması amacıyla en yakın (0) ya da (5) YTL`li tamsayıya  uyarlanmasına,                                                                                                        

12. Yardımlaşma Fonu aidatının Odaların aidat gelirlerinden Birlik`e gönderilen Birlik payının %20`sinden oluşmasına,

13. Dişhekiminin üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde o yıla ait aidat ve varsa diğer tüm borçlarının ayrıldığı Oda tarafından tahsil edilmesine, 

14. Üyelikten ayrılma başvurusunda bulunanlara aidat iadesi yapılmamasına, 

15. Kayıt ücretinin; 2009 yılı için 115,00 YTL.  2010 yılı için, 2009 yılı yıllık  ÜFE + TÜFE oranında
                                                                                                                                              2
arttırılarak  belirlenmesini ve küsüratlardan arındırılması amacıyla en yakın (0) ya da (5) YTL`li tamsayıya uyarlanmasına,                                                                                                    

16. Üye aidatlarının ait oldukları yılın MART ayı sonuna kadar ödenmesine,

17. Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun`un öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

3) BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARIN HARCIRAHLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 41. maddesi gereğince;

1. Birlik organlarında il dışından görev alacaklara;

a) Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bedelin, uçak bileti bedelinin veya binek otomobili kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin(uçak ücretini geçemez) belge karşılığında ödenmesine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

c) Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl birinci bölgede uygulanan asgari muayene ücretinin 7 katı, konaklamanın ilgilinin kendi imkânları çerçevesinde karşılanması halinde; o yıl uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 11 katı, zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasına, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan birinci bölge Asgari Muayene Ücretinin 4 katı olarak ödenmesine,

2. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; O yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 5 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3.Yurt dışında yapılan görevlendirmelerde; Yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 14 katı ödeme yapılmasına,

4. Türk Dişhekimleri Birliği Komisyon ve Çalışma Gruplarında görev alanların ve Merkez Yönetim Kurulu`nun yurtiçinde görevlendirdiği kişilerin yol ve konaklama ücreti; belge karşılığında ödenir. Komisyon ve çalışma gruplarına katılacaklara yarım günlük toplantılar için o yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 4 katı, tam günlük toplantılar için 5 katı zaruri masraf ödenmesine,

NOT:  Zaruri masraf ödemelerinde asgari muayene ücreti KDV hariç olarak alınacaktır.

4) TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması mevcut taşınmazların satılması; taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

5) BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTILARI

Başkanlar Konseyinin biri Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumunda olmak üzere yılda en az iki kez Olağan, ihtiyaç duyulması halinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Olağanüstü olarak toplanmasına,

6)  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KİMLİK KARTLARININ İADESİ

Oda üyeliğinden ayrılma durumunda Türk Dişhekimleri Birliği kimlik kartlarının Türk Dişhekimleri Birliği`ne gönderilmek üzere Oda`ya iade edilmesine,

7) TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KİMLİK KARTLARININ İPTALİ

Vefat eden dişhekimlerinin kimlik kartlarının Oda tarafından iptal edildikten sonra istenirse yakınlarına verilmesine, 

8) MEVZUAT İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI

Mevzuatta mesleğimizle ilgili var olan tüm düzenlemelerin güncellenmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulu`nun çalışma yapmasına,

9) SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ

Mesleğini icra eden tüm dişhekimlerinin Odalara üyeliklerinin ve Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin zorunlu hale getirilmesi konusunda Anayasada gerekli değişikliklerin yapılması için Merkez Yönetim Kurulunun diğer sağlık meslek birlikleri ile ortak çalışma yapmasına,

10) TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ WEB SİTESİ ETİK KURALLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Web Sitesi Etik Kurallarının mevcut düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulunun çalışma yapmasına,

11) MESLEK BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ

Meslek Birliğimizin; Devlet Denetleme Kurulu ve Sağlık Bakanlığı`nca denetlenmesinin yasal yetkiler çerçevesinde olmakla birlikte iyi niyetli bir girişim olarak algılamıyor ve siyasal iktidarın kendisi gibi düşünmeyenleri susturma girişimi olarak değerlendiriyoruz. İlgili kurumlardan yetkilerini öncelikle yolsuzluk söylentileri doğrultusunda ve siyasal düşünce ayrımı yapmaksızın tarafsız bir biçimde kullanmalarını talep ettiğimizin kamuoyu ile paylaşılmasına, 

12) SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAMU HİZMETİ OLMASI VE DEVLET MEMURLARINCA SAĞLANMASI GEREKTİĞİ

Sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olması ve devlet memurlarınca sağlanması gerektiğinden; sözleşmeli yerine kadrolu çalıştırma konusunda çalışma yapmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Ayrıca, ücretlendirmede temel unsur haline getirilen “döner sermaye gelirleri”, 657 sayılı kanuna tabi çalışanlarda emekli sandığı kesintisine tabi tutulmamakta ve emekli ücretlerine yansıtılmamaktadır. Bu konuda meslek örgütümüzün Maliye ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri yapması, kamuda çalışan meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve kadrolardaki çok başlılığın kaldırılması konusunda çalışma yapması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 

13)  DİŞHEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ÖDEME BELGELERİ

Dişhekimliği hizmetlerinde kullanılacak ödeme belgelerinin (fatura, serbest meslek  makbuzu vb.) hizmetin ayrıntılarını gösterecek ve buna bağlı olarak hizmet bedelinin denetlenmesini sağlayacak belge özelliklerinin belirlenerek uygulamaya geçebilmesi için gerekli çalışmayı yapmak konusunda Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirilmesine,

Karar verildi.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
12. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Tüm insanlığın ekonomik, sosyal, çevresel tam bir iyilik halinin tersine, küçük bir azınlığın dünyanın nimetlerinin sınırsız talanına dayanan dünya ekonomik sistemi, içine girdiği krizle birlikte tüm dünyayı peşinden sürüklemektedir. Küreselleşmenin nimetlerinin tüm insanlığa yeni olanaklar sunacak, adaletli bir biçimde genişlemesini gözetecek uluslararası kuruluşlar, anlaşmalar yeni gelişmelere yanıt verememektedir. Küresel ekonomik kriz insanlığın önüne yeni çözüm olanakları da sunmaktadır. Bu çözüm, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası hukukun yeniden biçimlendiği, dayanışmadan, özgürlükten, adaletten yana yeni bir dünya sistemidir.

Bu kriz de göstermektedir ki, kamusal politikaların, kamusal sistemlerin yok edilmesine yönelik politikalar, sistemin kendisini de yok etmeye götürmektedir. Dünya ekonomik krizinin zenginden yoksula tüm ülkeleri etkilemesi kaçınılmazdır. Ülkemiz de bu etkinin dışında değildir. Ekonomik durgunluk tüm alanları etkilemeye başlamıştır. Bu ortamda tüm dünyada olduğu gibi sosyal politikaların devreye sokulması çözüm için atılması gereken ilk adımı oluşturmaktadır.

Ülkemiz, mevcut dünya koşullarında, ekonomik, demokratik, sosyal gelişmesinin sancılarını da en ağır biçimde yaşamaktadır. Bu krizler sadece dünya koşullarına bağlanamaz. Ülkemiz hükümetleri tüm toplumun taleplerini karşılayacak, ekonomik, demokratik ve sosyal politikaları da hızla devreye sokmalıdır. Ülkemizin şiddet ortamına yeniden sürüklenmesinden nemalananlara fırsat verilmemesinin tek yolu uygulanacak bu politikalar olacaktır.

 

TDB’nin de içinde olduğu emek platformunun ve tüm demokratik kuruluşların uzun yıllardır mücadelesini verdiği sosyal, ekonomik, demokratik talepleri hükümetler için yol gösterici olmalıdır.

TDB’nin kuruluşundan bu yana sürdürmüş olduğu ağız-diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi mücadelesi de bu taleplerin kopmaz bir bileşenidir. TDB’nin, ağız-diş sağlığımız için, tüm sağlığımız için serbest çalışan dişhekimlerinden, muayenehanelerden hizmet alınması isteminin haklılığının, tüm toplum kesimlerinin yanında, hükümet tarafından da ifade edildiği görülmektedir. Görülüyor ki önümüzdeki süreç çok daha zorlu geçecektir. Hizmet alımının, hem dişhekimlerinin hem toplumun taleplerini karşılayan bir sürece girmesi, sistemin sürdürülebilir olmasının da kanıtı olacaktır. Taleplerimiz doğrultusunda gerçekleşecek her adım, TDB ve odalarının Dişhekimliğinin 100.yılına en büyük armağanı olacaktır.

TDB ve Odaları, dişhekimlerinin özlük hakları, çalışma koşulları, Sürekli Dişhekimliği Eğitimin zorunluluğu, yeni fakültelerin açılmasının durdurulması,  var olanların kontenjanlarının sınırlandırılması yanında, Meslek Odalarının yasalarına siyasi amaçlı müdahale edilmemesi, yasalardaki denetim yetkisinin siyasi amaçlarla kullanılmaması yönünde de çalışmalarını sürdürecektir.

TDB bu süreçte, ağız-diş sağlığı hizmetlerinde,  kamu / özel sermaye yoğun kuruluşların, muayenehanelere üstünlüğü anlamına gelecek her türlü adaletsizliğin, ticarileşme ve tekelleşmenin, etik ve deontolojik kuralların göz ardı edilmemesinin, hekim emeğinin ucuzlatılmamasının ısrarlı takipçisi olacaktır.

TDB ve Odalarının geçmişten gelen gelenekleri, deneyimleri, ülkemiz dişhekimliğinin ikinci yüzyılını aydınlatıyor. 15.11.2008