YARGITAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNE KAYITLI SERBEST DİŞHEKİMLERİNCE DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL


YARGITAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNE KAYITLI SERBEST DİŞHEKİMLERİNCE
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

 

Taraflar
MADDE 1-
(1) Bu Protokol, Yargıtay Başkanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği arasında imzalanmıştır.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Protokol, Yargıtay Başkanlığı tarafından tedavi yardımları karşılanan ve bu Protokolün 5 inci maddesinde belirtilen hak sahiplerine, serbest Dişhekimlerince diş tedavi hizmetlerinin sunulması, bu hizmetlere ödenecek bedellere ilişkin esas ve usuller ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Protokol, 24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen “Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları,ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların Emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde ödenmek üzere 07.06.1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Protokolde geçen;

a) Ayakta tedavi: Hastanın hekim tarafından kendi hizmet veya işyerinde yatırılmadan tedavi edilmesini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Birlik: 3224 sayılı Kanunla kurulan Türk Dişhekimleri Birliğini,

ç) Fatura inceleme: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumca ödenmesi gereken sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık harcama belgelerinin, ödemeye esas olmak üzere bu Yönetmelik, ilgili mevzuat, esaslar, emsal sözleşmeler ve protokoller ile gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak suretiyle, Yargıtay Başkanlığı  İdari Teşkilatında hekim, dişhekimi ve eczacı kadrosunda istihdam edilenler ile görevlendirilen personel tarafından incelenmesini,

d) Hak sahipleri: Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ölenlerin dul ve yetimlerini,

e)  Kurum: Yargıtay Başkanlığını,

f)  Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, usul ve esasları,

g) Oda: 3224 sayılı Kanunla kurulan Dişhekimleri Odalarını,

ğ) Ödemeye esas tıbbi malzeme bedeli: Protez ve ortezler ile tıbbi sarf malzemeler için, Tebliğ eki listelerdeki fiyatları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıt ve bildirim işleminin tamamlanması koşulu ile Tebliğ eki listelerinde yer almayanlar için Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında en son tespit edilen KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutarı, bu Ekranda fiyat tespiti yapılmayan malzemeler için sağlıkla ilgili giderin yapıldığı il ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,

h) Sağlık Harcamaları Bilgi Sistemi: Serbest Dişhekimleri ile fatura kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı sistemi,

ı) Serbest dişhekimi: 3224 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde tarif edilen Odaya kayıtlı, mesleklerini serbest olarak icra eden Dişhekimlerini,

i) TDB Ücret Tarifesi: Birlik tarafından tasdik edilen muayene ve tedavi ücretlerinin yer aldığı Türk Dişhekimleri Birliği Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini,

j) Tebliğ: Sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

k) Tedavi: Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi sağlık hizmeti ve tıbbi ürün kabul edilen durumlarda muayene ve teşhis ile birlikte hastanın ihtiyacına göre hastalığı süresince hekim tarafından tıbbi yöntemlerin uygulanmasını,

l) Yönetmelik: Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

Hizmetten yararlanacaklar
MADDE 5-
(1) Bu Protokolle düzenlenen hizmetlerden, 4 üncü maddesinin (d) bendinde sayılan hak sahipleri yararlanır.

Hak ve yükümlülükler

MADDE 6- (1) Kurumun hak ve yükümlülükleri;

a) Kurum, sunulan tedavi hizmetleri karşılığında, serbest Dişhekimlerine Yönetmelik ve Protokol ile belirlenen esas ve usuller doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür.

b) Bu Protokol kapsamında serbest Dişhekimleri tarafından verilen hizmet ve işlemlerde Kurum ve Birlik inceleme ve kontrol hakkına sahiptir.  Kurum ve Birlik bu yetkisini gerekli gördüğü hallerde kullanır.

c) Yönetmelik ve Protokol hükümlerine aykırı olarak fatura düzenlediği tespit edilen serbest Dişhekimleri hakkında genel hükümlere göre takip yapılır.

ç) Serbest Dişhekimlerine,  Sağlık Harcamaları Ödeme Bilgi Sisteminden fatura ödemelerini takip edebilmeleri için Kurum tarafından şifre verilir.

(2) Serbest dişhekiminin hak ve yükümlülükleri;

  1. Serbest dişhekimi, Yönetmelik ve Protokol hükümleri, ayrıca faaliyeti ile ilgili olarak Bakanlık ve Birlik tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
  2. Serbest dişhekimine, sunduğu tedavi hizmetleri karşılığında Yönetmelik ve Protokolde belirlenen esas ve usuller doğrultusunda ödeme yapılır.

c) Serbest dişhekimi, sunmuş olduğu tedavi hizmetleri ve düzenlediği faturalara ait her türlü bilgi ve belgenin doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

ç) Protokol kapsamında olan ve Kurumca karşılanan hizmet bedelleri hak sahiplerinden, karşılanmayanlar ise Kurumdan talep edilemez.

d) Hak sahiplerinin, tedavisine ilişkin belge ve bilgiler gizli olup, içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.

Tedaviden yararlanma

MADDE 7 - (1) Hak sahipleri, diş tedavileri maksadıyla serbest Dişhekimlerine resmi makamlarca kabul edilen kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle başvururlar. Ayrıca sevk kağıdı aranmaz. Başvuran kişinin, hak sahibi olup olmadığının kontrolü serbest Dişhekimlerince yapılır.

(2) Serbest Dişhekimleri, diş tedavi işlemlerinde hak sahipliğini sorgulanmasına

ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Sistemi üzerinden, herhangi bir nedenle bu sisteme erişim sağlanamaması halinde “www.yargitay.gov.tr” Kurum web adresinin “Sağlık Duyuruları” sayfasında bulunan hak sahipliği sorgulama modülünden hak sahiplerinin T.C kimlik numarası girilerek sorgulanması, bu da mümkün olamıyorsa Kuruma ait 0312 416 08 64-0312 416 08 65  numaralı telefon ile irtibata geçilmek suretiyle provizyon alır.

Diş hastalıklarının tedavisine ilişkin genel hükümler
MADDE 8 -
(1) Faturalarda, tedavilerin TDB Ücret Tarifesinde yazıldığı şekliyle ve hangi dişe, hangi çeneye ve ağız içinde hangi bölgeye ait olduğu ağız planı üzerinde açıkça belirtilir. 

(2) Alt ve üst çenede yapılan her türlü tedavileri gösteren periapikal veya panoramik radyografilerin Kuruma ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Diş tedavileri için TDB Ücret Tarifesi birim fiyatlarının üzerinde ödeme yapılmaz.

(4) Protokol hükümleri çerçevesinde, Kurum tarafından ödenen hizmetler için hak  sahiplerinden ilave ücret alınacak ise tedavi öncesinde hak sahibi bilgilendirilir.

 (5) Hak sahiplerinin bulunduğu yerde yapılan tüm uygulamalarda ücretler % 50 oranında arttırılır. Ancak kuruma gönderilecek fatura ekine, hak sahibinin bulunduğu yerde muayene ve tedavi yapılma gereğini açıklayıcı hekim raporunun eklenmesi gerekmektedir.

(6) Süreli ve sınırlı diş tedavileri için Kuruma ait 0312 416 08 64-0312 416 08 65 numaralı telefon ile irtibata geçilerek provizyon alınır.

Oral diagnoz tedavisi
MADDE 9 -
(1) Oral diagnoz tedavisinde;

a) Ağız ve diş cerrahisi işlemlerinden büyük, küçük kist operasyonları, büyük, küçük odontojenik tümör operasyonları, büyük, orta, küçük tüm operasyonlar gibi,

b) Mukoza veya kemik retansiyonlu gömülü diş çekimi, gömülü kanin, premolar çekimi, kök ucu rezekziyonu işlemleri,

c) Gangren veya periapikal lezyonlu dişlere uygulanan kanal tedavilerinde,

ç) implant tedavisi,

d) Vener kron tedavisi,

e) Ortodontik tedavi,

f) Makxilla ve mandibula fraktürleri,

işlemlerinde bir adet teşhis ve tedavi amaçlı, bir adet sonuç kontrol filmi olmak üzere iki adet panoramik x-ray zorunludur. Kanal ve kuafaj tedavisinde periapikal veya dijital röntgen de kabul edilir.

(2)  Radio-vizyografi (RVG) ve dijital röntgen, periapikal film gibi değerlendirilir.

(3) Bilgisayarlı tomografi veya bilgisayarlı eklem tomografisi, sadece tempora mandibular eklem problemi olan hastalar ve implant hastalarında ödenir.

(4) Ayrıca oral diagnoz tedavisinde;

a) Tükürükte akış hızı ve tamponlama kapasite tayini,

b) Tükürükte mikrobiyolojik analiz,

c) Kontrol hekim muayenesi,

ç) Oral hijyen eğitimi,

d) TME ve kas muayenesi (gerekli tetkikler olmadan),

e) Teşhis ve tedavi planlaması,

için ödeme yapılmaz.

Tedavi ve endodonti
MADDE 10 -
(1) Tedavi ve endodontide;

a) Her türlü amalgam ve kompozit dolgu yenilemeleri bir yıldan önce,

b) Dentin bağlayıcısı,

c) Dolgu tamiri,

ç) Dolgu sökümü,

d) Köprü ve kron altında kalan dolgular,

e) Kanal dolgusu sökümü,

f) Kanal pansumanı iki defadan fazlası için,

g) Kanal extirpasyonu,

ğ) İnfiltratif veya reyonal lokal anestezi,

h) Çürük erozyon risk tamiri,

ı)  Direkt kompozit veneer,

için ödeme yapılmaz.

i) Aynı dişe O-MO-DO-MOD dolguları yapılmış ise dolgulardan sadece bir tanesi ödenir.

(2) Diş ağartma ödenmez.

(3) Seramik inley dolgular, kompozit dolgu olarak ödenir.

Pedodonti tedavisi
MADDE 11 -
(1) Fissür örtülmesi on dört yaşına kadar bir kez ödenir.

(2) Yerel flour uygulaması on dört yaşına kadar altı aydan önce ödenmez.

Protez tedavisi
MADDE 12 -
(1) Hareketli ve sabit protezlerde iki yıldan önce protezin yenilenmesini gerektiren durumlarda tedaviye başlanmadan önce protezin yenilenme nedenini belirtir rapor ve proforma fatura Kuruma ibraz edilir, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde protez yapılır.

(2) Hassas tutuculu protez yapıldığında hassas tutucu bedeli faturaya ilave edilir. Protezlerde kullanılan hassas tutucu malzeme bedelleri TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilen tutarlar  üzerinden Kurumca karşılanır. Hassas tutucu bedelinin ödenebilmesi için hassas tutucuya ait laboratuar faturasının fotokopisinin de doktor faturasına eklenmesi gerekir. Ayrıca hassas tutuculu protezlerde hassas tutucu üzerine gelen bölümde kron işlemesi yapılırsa bunun, bedeli ödenmez.

(3) İmmediat Protez; aynı faturada İmmediat Protez, Tam Protez veya Hareketli Protez tedavi olarak belirtilemez. Ancak İmmediat Protez tedavisinin üzerinden en az 4 ay geçmesi halinde Tam veya Hareketli Protez tedavileri ayrıca fatura edilebilir.

(4) Okluzal aşındırmalar, okluzyon düzeltilmesi ve geçici kron ödenmez. Gece plağı ise bir yıldan önce ödenmez.

(5) Diş protez tedavileri sırasında, kullanımına ihtiyaç duyulan altın, platin, paladyum-platin, iridyum-platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, begogold EWL, polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan malzemeler ile zirkonyum bedelleri ödenmez.

Kronlarda freze tekniği farkı ödenmez.

(6) Tam seramik kron metal desteksiz ve laminate veneer kron seramik ödenmez, yapıldığında veneer kron seramik bedeli olarak ödenir.

Periodontoloji tedavisi
MADDE 13 -
(1) Detertraj tedavisinde alt ve üst çenede altı aydan önce ödeme yapılmaz.

(2) Detertraj ve subgingival küretaj tedavileri aynı anda yapılmış ve aynı faturada fiyatlandırılmış ise detertraj diş taşı temizliği tedavisi, ödenmez.

(3) Gingivektomi ve subgingival küretaj tedavileri aynı anda yapılmış ve aynı faturada fiyatlandırılmış ise subgingival küretaj tedavisi ödenmez.

Ağız ve çene cerrahisi
MADDE 14 -
(1) Radikuler kist operasyonlarında kök ucu rezeksiyonu tedavi bedeli ödenmez.

(2) Greftleme, biometeryal uygulaması veya membran uygulaması gerektiren cerrahi müdahale faturalarına, ilgili firma tarafından hasta adına düzenlenen malzeme faturalarının eklenmesi zorunlu olup detaylı epikriz ile Kuruma ibraz edilir.

(3) Kemik içi implant bedelleri, hak sahipliği süresince ve sekiz adeti geçmemek üzere Kurumca ödenir.

(4) Kemik içi dental implantın cerrahi uygulamasında kullanılan implant cerrahi gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı malzeme bedelleri TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilen tutarlar  üzerinden Kurumca karşılanır. Demirbaş malzemesi olan kemik içi dental implant seti içinde yer alan deliciler drill, anahtar creew driver , ölçü alma işleminde kullanılan ölçü postu ve analog gibi malzemeler fatura edilemez.

(5) İmplant tedavilerinde ilaveten yapılan, bio-meteryal ve membran uygulamaları TDB Ücret Tarifesinde periodontoloji tarifesinden ödenir.

(6) Sinüs lifting açık cerrahi yapıldığı takdirde ödenir.(fotoğrafla belgelendirildiği takdirde)

(7) Sadece mental reterdasyon hastalarına yapılan sedasyon ve nörolept gibi anestezi bedeli ödenir.

(8)Kemik içi implant cerrahi ve protetik aşamaya ait malzeme faturaları firma tarafından fatura edilir ve dişhekimi tedavi faturasındaki kalemlere eklenmez.

Ortodonti tedavisi
MADDE 15 -
(1) Tedavi süresinin uzun ve tedavi aşamalarının çok sayıda olması nedeniyle, ortodonti tedavisinin her aşaması ayrı ayrı fatura edilebilir.

(2) Erişkinlerde, sadece yapılan işlemler ödenir.( 18 yaş üzeri hastalarda Angle Sınıf anomalilerinin ortodontik tedavisi ödenmez.)

(3) Ortodontik fotoğraf, ortodontik fotoğraf analizi, kemik yaşı tayini, süt dişlerine uygulanan bant, braket ve kayıp aparey yapımı ödenmez.

(4) Tedavi süresince en fazla sekiz bant, yirmi braket, sekiz ark teli dört alt çene ve dört üst çenede (düz ark teli tatbiki, büküm içeren tel tatbiki, segmental ark veya tork arkı tatbiki dahil) , üç hareketli aparey tek çenede, iki pekiştirme apareyi, başlangıçta çekilen birer adet panoramik ve sefalometrik radyografi bedeli ödenir.

(5)  Pekiştirme tedavisi yapılan hastaya, yeniden ortodontik tedavisi yapılması halinde tekrar edilen işleme ait fatura bedeli ödenmez.

(6) Yarım bırakılan ortodontik tedavilerin, yeniden yapılmaya başlanması durumunda ilk yapılan tedaviler için tekrar ödeme yapılmaz.

Hizmetlerin faturalandırılması
MADDE 16 -
(1) Diş tedavileri, Tebliğ uygulamaları ve Tebliğ listeleri esas alınmak suretiyle karşılanır. Diş tedavi bedeli, TDB Ücret Tarifesinde fiyatlandırılmış ise, buradaki birim fiyatlardan, fiyatlandırılmayanlar ise Tebliğ liste fiyatlarından, faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır. Tebliğ listelerinde de fiyatlandırılmayanlar hiçbir surette karşılanmaz.

(2) Diş tedavileri, Birliğin belirlediği TDB Ücret Tarifesinde yazıldığı şekliyle, hangi dişe, hangi çeneye ve ağız içinde hangi bölgeye ait olduğu belirtilmek suretiyle fatura edilir.

(3)  Faturalar vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenir.

(4) Bu Protokol ile düzenlenen dışında, tedavi sırasında kullanılan ve Kurumca karşılanan tıbbi malzemeler Protokolün 4 üncü maddesinin (ğ) bendine göre fatura edilir.

(5) Hizmetlerin faturalandırılmasında hizmetin verildiği tarihteki mevzuat ve ücretler esas alınır.

(6) Faturalarda, serbest dişhekiminin IBAN hesap numarasının bulunması, tedavinin başlama ve bitiş tarihi ile faturanın ön yüzünde “TARAFIMDAN GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresi ile hastanın adı, soyadı veya yakınına yakınlık derecesi belirtilerek, ulaşabilecek adres ve telefon bilgileri de alınarak imzalattırılan faturalara hastanın kimlik belgesinin fotokopisi eklenerek Kuruma gönderilir. Hastanın faturayı imzalayacak durumda olmaması halinde faturayı imzalayanın kimlik belgesi fotokopisi ile tedavilere ilişkin Protokolün 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddesinde istenen radyografi, epikriz, proforma fatura, malzemelere ait fatura fotokopileri, faturalara eklenir.

(7) Fatura hasta hak sahibi adına düzenlenerek Yargıtay Başkanlığına gönderilir.

(8)  TBMM Başkanlık Divanı tarafından belirlenen hassas tutucu ve kemik içi implant malzeme  bedelleri protokol ekinde (EK-1) belirtilmiş olup, Başkanlık Divanının fiyatları güncellemesi durumunda, yeni fiyatlar Kurumca Türk Dişhekimleri Birliğine bildirilir.

Fatura inceleme ve ödeme
MADDE 17-
(1) Faturalar, Kuruma teslim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde, Protokolün 4 üncü maddesinin (ç) bendine göre incelenerek ödenir.

(2) Serbest Dişhekimleri tarafından gönderilen ve bu Protokolde belirtilen, bilgi ve belgelerin eksik veya yanıltıcı olması durumunda, eksik belgeler serbest Dişhekimlerinden bir defaya mahsus yazılı olarak talep edilir. Talep tarihi itibariyle kırk beş günlük ödeme süresi durur. Talep edilen bilgi ve belgelerin Kuruma iletildiği tarihten itibaren süre yeniden başlar. Talebin on gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde bu tedavi, tahlil ve tetkik işlemlerine ait bedeller fatura tutarından düşülerek Kurumca ödenir. Bu gibi durumlarda eksik ödemeye ilişkin itiraz ve ek tahakkuk talepleri kabul edilmez.

(3) Fatura incelemesi sonucunda ödenecek bedelleri belirleme yetkisi Kuruma aittir. Protokol hükümlerine uyulmaması halinde ödeme kesintili olarak yapılır. Serbest Dişhekimleri, kesintili ödemeye ilişkin yazılı olarak itiraz edebilir.  Kurum, itiraza ilişkin yazıyı ilgili mevzuata göre cevaplandırır. Yönetmelik,  Protokol ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ödeme yapılmaz.

(4)  Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler genel hükümlere göre geri alınır. İlgililerin Kurumdan alacağı bulunduğu hallerde mahsup işlemi uygulanır.

Ceza,  fesih ve tebligata ilişkin hükümler
MADDE 18-
(1) Kurum, Protokol hükümlerini ihlal eden, Kurumu yanıltmaya yönelik işlemlerde bulunan serbest Dişhekimlerini, Birliğe bildirir.Kurumun görevlendireceği biri personel diğeri dişhekimi ile Birliğin görevlendireceği bir dişhekiminden oluşan heyet tarafından gerekli tıbbi ve mali inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda, hatalı bulunan serbest Dişhekimleri bu Protokol kapsamından bir yıl, aynı serbest Dişhekimlerince, Protokolün ikinci kez ihlalinde ise üç yıl süreyle men edilirler. Protokol dışında bırakıldığı bildirilen serbest Dişhekimleri, aynı gün içerisinde tedavilerine başlanmış olan hastaların ad ve soyadlarını, tedavi planı ile birlikte Odaya bildirirler. Bu hastaların, tedavileri bitinceye kadar bu Protokol hükümlerine göre hizmet vermeye devam ederler.  Ancak yeni hasta kabul edemez, Kurum, Birlik ve Oda aleyhinde tazminat talebinde bulunamazlar.

(2) Kurumun, serbest Dişhekimlerinin verdiği zararın tazmini ile ayrıca serbest Dişhekimleri ile ilgili olarak cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

(3) Protokol kapsamı dışında bırakılanlar hakkında, Birlik ayrıca kendi mevzuatı çerçevesinde disiplin soruşturması yürütebilir. 

(4) Kurum, bu maddenin birinci fıkrasına göre kapsam dışı bırakılan serbest Dişhekimlerini, hak sahiplerine duyurur.

(5) Kurum tarafından yapılacak tebligatlar, serbest Dişhekimlerinin ilgili Oda kayıtlarındaki adreslerine yapılır.  Tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(6) Tebligat yapılacak adreslerin Odalardan talep edilmesi halinde, ilgili Oda tarafından on gün içinde Kuruma bildirilir.

(7) Yargıtay Başkanlığına  yapılacak tebligatlar, Kuruma yapılmış sayılır.

Uyuşmazlıkların çözümü
MADDE 19-
(1) Bu Protokolün uygulanmasında Kurum ile Türk Dişhekimleri Birliği arasında doğan hukuki uyuşmazlıklarda Ankara İli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Protokol değişikliği
MADDE 20-
(1) Yönetmelikte, bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili olarak meydana gelebilecek değişiklikler, Kurum tarafından Birliğe on gün içinde bildirilerek, uygulamaya konulur.

(2) Protokolde yapılacak değişiklikler, tarafların mutabakatı halinde gerçekleştirilir. Protokol değişikliği, Kurum ve Birliğin web adreslerinden ya da diğer yollarla,  Odalara ise tebligat yapılmak suretiyle duyurulur.

(3) Bu Protokol, imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olup taraflardan herhangi birinin Protokolün sona erdiği tarihten bir ay öncesinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, aynı şartlarla kendiliğinden bir yıl süre ile uzar.

Yürürlük
MADDE 21-
(1) Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22-
(1) Bu Protokolün hükümlerini Yargıtay Başkanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği birlikte yürütür.

(2) Altı sayfa, bir ek, iki nüsha olarak düzenlenen bu Protokol, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup bir nüshası Türk Dişhekimleri Birliğinde, bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.

Tarih
16.01.2018

              Yargıtay Başkanlığı   Adına                                              Türk Dişhekimleri Birliği Adına  
            Yusuf  Z. Cenik                                                                Dr.Ali Rıza İlker Cebeci
       Genel Sekreter                                                                    Genel Başkanı

 

***

EK-1

DİŞ MALZEME FİYATLARI

TBMM Başkanlık Divanının 06.02.2013 tarih ve 41 No’lu kararına göre:

1) Kemik İçi İmplant (implant gövdesi,iyileşme başlığı,daimi başlık) Malzeme Bedeli 600 (altıyüz) TL,
2) Hassas Tutucu Bedeli 100 (yüz) TL’dir.