Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  ile ilgili değişiklik 23.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğinde öne çıkan konular;

MUAYENEHANELER

Asansör: Muayenehanelerde asansör zorunluluğu bütünüyle kaldırılmıştır. 

Muayene Odaları: Muayenehanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarındaki muayene odalarının büyüklüğünün m2 olarak tanımlanmasından vazgeçilerek, diş ünitinin kenarlarında bulunması gereken asgari boşluğun tanımlanması tercih edilmiştir. 

Muayenehanede Hasta Bekleme Salonu: Muayenehanede hasta bekleme salonunun genişliğinin dişhekimi sayısına bağlı olarak büyütülmesinden vazgeçilerek standart bir salon yeterli bulunmuştur. 

Tuvalet: Muayenehanedeki tuvaletin bekleme salonuna bir koridorla bağlı olması şartından vazgeçilmiştir. 

Müşterek Muayenehane ve Tabipler:   Dişhekimlerinin yanı sıra tabipler ile dişhekimlerinin müşterek muayenehane açabilmelerinin de mümkün olduğuna ilişkin açık kural belirtilerek duraksama giderilmiştir. 

Muayenehanede Çalıştırılabilecekler: Muayenehanede çalıştırılabileceklerin sınırlı olarak sayılmasından vazgeçilmiş, bunun yerine, dişhekimi ve diş protez teknisyeni gibi bir kısım kişinin çalıştırılamayacaklarının belirtilmesi tercih edilmiştir. 

Kat Planı Örneğinin Yetkili Mimar Tarafından Onaylanması:  Muayenehane açılışında istenen belgeler arasındaki kat planı örneğinin yetkili mimar tarafından onaylı olması şartı kaldırılmıştır. 

TAEK Lisansı: Muayenehanelerde, açılışta istenecek belgeler arasından TAEK lisansı ile yapı kullanma izin belgesi çıkartılmıştır. 

Çalışma Saatleri: Muayenehane açılışında istenecek belgeler arasındaki başvuru dilekçesinden çalışma saatlerinin bildirilmesi zorunluluğu çıkartılmıştır.

Muayenehanede Bulundurulması Zorunlu Asgari Cihazlar:  Muayenehanede bulundurulması zorunlu asgari cihazlar arasından amalgamatör, röntgen cihazı ve dijital sensör cihazı çıkartılmış; 03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehanelerde otoklavın, 23.12.2018 tarihine kadar zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

***

POLİKLİNİKLER

Adi Ortaklık: Polikliniklerin adi ortaklık olarak kurulmasını yasaklayan bir kural getirilmemiş ise de poliklinik açılışında istenen belgeler düzenlenirken adi ortaklıkla ilgili kurallar çıkartılmış; dişhekimlerinin çalışabileceği poliklinikler de ticaret şirketleri tarafından açılmış olanlarla sınırlanmıştır. 

Ağız Diş Sağlığı Teknikeri: Polikliniklerde ağız diş sağlığı teknikeri çalıştırılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. 

Poliklinikte Tek Dişhekimi Kalma Hali: Poliklinikte tek dişhekimi kaldığında burasının kapatılması yerine muayenehaneye dönüştürülebilmesi olanağının sağlanması gerektiğine ilişkin Danıştay kararı uygulanarak, bunun mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Poliklinik Girişi:  Müstakil binada kurulmayan polikliniklerden istenen, mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olma şartı kaldırılmıştır.

Poliklinikte Asansör Koşulu: Poliklinik zemin katta kurulu değilse binada aranan asansörün yanı sıra, polikliniğin ikiden fazla katta kurulması halinde hasta kullanım alanlarının bulunduğu katlar arasında hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde asansör bulunması gerektiği kuralı getirilmiştir. 

Tıbbi Cihazlar: Polikliniklerde amalgamatör, etiket cihazı, endodontik motor, aeratör başlığı ile sterilizasyon ve yağlama seti zorunlu asgari tıbbi cihazlar arasından çıkartılmış; panoramik röntgen cihazı ile periapikal röntgen cihazı ile seçenekli olarak zorunlu tutulmuş, bunlardan birinin varlığı yeterli sayılmıştır. 

***

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Ortaklık: ADSM ortaklık yapısı yeniden düzenlenmiştir. Tanımlarda yapılan değişiklikle, ADSM’nin en az %51 hissesine sahip olması gereken dişhekimleri grubu içine tabipler de katılmıştır. Böylece, sadece %1 hisseye sahip bir dişhekimi, %50 hisseye sahip bir tabip ve %49 hisseye sahip sermayedarın bir araya gelmesiyle ADSM kurulması olanaklı hale gelmiş; dişhekiminin bu sağlık kuruluşundaki büyük ortak olması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 

Otopark:  ADSM açılabilmesi için, yeterli otopark ihtiyacını karşıladığının belgelendirilmesinden vazgeçilmiştir. 19. ADSM ve polikliniklerin kurulduğu yapı müstakil ise yapı kullanma izninde sağlık kuruluşu kaydı; müstakil değil ise kurulduğu binada mevzuata göre ADSM açılabilmesinin mümkün olması şartı kaldırılmıştır. 

Depreme Dayanıklılık Raporu:  ADSM binalarının depreme dayanıklılık raporu bulunması şartı sadece müstakil binada faaliyet gösterecek ADSM’lerden istenmektedir. 

Tıbbi Cihazlar: ADSM’lerde periapikal röntgen cihazı ve panoramik röntgen cihazı için ayrı bir röntgen odası bulunması şartı kaldırılmıştır. V3 27.12.2016 22. Genel anestezi ünitesinin bütün A tipi ADSM’lerde bulunması zorunluluğundan vazgeçilerek sadece Ek-9’da sayılan büyük cerrahi işlemlerin yapılacağı ADSM’lerde kurulması zorunlu tutulmuştur. 

Asgari Personel:  Genel anestezi ünitesi bulunan ADSM’lerde, asgari personel olarak, en az bir ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı dişhekiminin bulunması zorunlu tutulmuştur.

Diş Protez Laboratuvarı: Bünyesinde diş protez laboratuvarı kurma hakkı sadece ADSM’lere verilmişti, değişiklikle bu durum korunmuş; bünyesinde bu laboratuvar bulunmayan ADSM’nin diş protez teknisyeni/teknikeri istihdam etmesi yasaklanmıştır.

Merdiven Rıhtı:  ADSM’lerde merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi şartı kaldırılmıştır. 

Hasta Dolanım Alanı: ADSM’lerde hasta dolanım alanlarının genişliğinin en az 2 m. olması şartı korunmakla birlikte, statik yapıyı engellediği düşünülen alanlarda iki metre şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

Aeratör Başlığı İle Sterilizasyon ve Yağlama Seti:  ADSM’lerde bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihazlar arasından çıkartılmıştır. 

***

ORTAK KURALLAR

Tıbbi Atık Sorumluluğu: Mesul müdürün görevleri arasında yer alan tıbbi atıklarla ilgili kural yeniden düzenlenmiş, Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak şeklindeki hüküm “tıbbi atıkların mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak” biçiminde ifade edilmiştir. 

Mesul Müdür Yetki Devri:  ADSM ve polikliniklerde mesul müdürün yokluğunda yetki devri yapabileceği dişhekiminin kuruluşta tam zamanlı çalışan dişhekimi olmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmış; kuruluşta görev yapan dişhekimi olması yeterli sayılmıştır. 

İkinci Bir Sağlık Kuruluşu Açabilme: Muayenehaneler dışındaki sağlık kuruluşlarının sahiplerinin ikinci bir sağlık kuruluşu da açabileceği belirtilmiş; böylece, bu konudaki Danıştay kararı sadece muayenehanelere özgü olarak uygulanmıştır. 

Radyoloji Ünitesi:  Radyoloji ünitesi kurabilecek sağlık kuruluşları A tipi ADSM şeklinde sınırlanmıştı, değişiklikle A tipi polikliniklerin de bu haktan yararlanmalarına olanak sağlanmıştır. 

Sterilizasyon Hizmet Alımı Sözleşmesi:  Sterilizasyon hizmet alımı sözleşme istenmesi şartı poliklinik ve ADSM’lerin her ikisi için de kaldırılmıştır.

Totem Tabela:  Sağlık kuruluşlarının  binanın bahçesine veya yol kenarına ayaklı (totem) tabela koymalarına kısa bir dönem Bakanlık tarafından Yönetmelik'le izin verilmiş ise de; Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan dava sonunda ilgili yönetmelik kuralı Danıştay kararıyla iptal etmiştir. Bugün itibariyle sağlık kuruluşlarının totem tabela kullanmaları yasaktır."

Tuvalet: ADSM ve polikliniklerde hastalar için düzenlenen tuvaletlerin her iki katta bir olması yeterli sayılmıştır. 

Dişhekimi Diplomasını Asma Zorunluluğu:  Bütün sağlık kuruluşlarında dişhekimlerinin diploma ve varsa uzmanlık belgesinin muayene odasında asılı olması gerektiği belirtilmiştir.

Bulundurulacak Defterler: Sağlık kuruluşlarında bulundurulacak defterler ayrıntılı olarak düzenlenmiş, bulunan her birim için ayrı defter tanımlanmış; teftiş ve denetim defteri ilave edilmiştir.

Teknik İnceleme Heyeti: Sağlık kuruluşunun ruhsatlandırılması amacıyla, bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi için illerde oluşturulan teknik inceleme heyeti kaldırılmıştır. Bu incelemenin müdürlük tarafından yapılacağı belirtilmekle yetinilmiş; teknik inceleme heyeti görevinin kimler tarafından yerine getirileceği belirsiz bırakılmıştır. Danıştay kararı gözetilerek, Müdürlük tarafından oluşturulacak heyet içinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin de bulunması sağlanacaktır. 

Denetleme Ekibi: Sağlık kuruluşlarını denetleyecek denetim ekibinin bileşimiyle, denetimin niteliği ve sıklığına ilişkin düzenleme Yönetmelikten çıkartılmış; hiçbir ölçüt belirlenmeden, Bakanlığın daha sonra yapacağı belirlemeye bırakılmıştır. 

Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması: Sağlık kuruluşunun faaliyetinin geçici olarak durdurulabilmesi sadece bina tadilatına özgü iken yapılan değişiklikle sağlık kuruluşunun sahibinin talebiyle de faaliyetin geçici olarak durdurulabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yetki Aşımına Yönelik Unvan Kullanımı:  Dişhekimlerinin yetki aşımında bulunarak sağlık hizmeti sunmaları veya uzman olmamasına karşın kendisini uzman gibi ilan ederek mesleğini yürütmesi halinde ilkinde 10 gün ikincisinde 30 gün ve üçüncüsünde 3 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması yaptırımı belirlenmiştir. 

Ruhsat Başvurusunda Oda Kayıt Belgesi:  Dişhekimleri odasına kayıtlı olunduğunu gösteren belge yerine ilgili dişhekiminin beyanı yeterli sayılmıştır.

Acil Seti: Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan acil setindeki malzemeler yeniden tanımlanmış; laringoskop takımı, laringeal makse, entübasyon tüpü, guide ve magill pensinin sadece ADSM’lerdeki acil setinde bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

Denetim  Formları: Yönetmeliğin 9 numaralı ekindeki Denetim Formlarının bir ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir. 

Özellikli Cerrahi İşlemler:  Cerrahi işlemlerin bir kısmı Ek 9’da sayılarak bu işlemlerin ancak Çene Cerrahı tarafından ameliyathane veya genel anestezi müdahale ünitesinde yapabilecekleri belirtilmiştir. Dişhekimlerinin genel anestezi ve sedasyon altında yapacakları tanı ve tedavi işlemlerinde ise sadece ADSM’ler bünyesinde bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi Birimi gösterilmiştir.

20.02.2017 -Yönetmelik Değişikliği Dava Edildi Haberi İçin Tıklayınız

06.08.2018 - Yönetmelik İle İlgili Danıştay Kararı Yayınlandı Haberi İçin Tıklayınız

04.06.2020 - Yönetmelikle İlgili Yeni Bir Danıştay Kararı Yayınlandı Haberi İçin Tıklayınız