MAHKEME KARARI: ODA ONAYI OLMADAN BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞILAMAZ!

MAHKEME KARARI: ODA ONAYI OLMADAN BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞILAMAZ!

Dişhekiminin kayıtlı bulunduğu odadan onay almadan ikinci bir sağlık kuruluşunda çalışması mümkün değildir. 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 42. maddesinde düzenlenen bu kurala aykırı olarak birden çok yerde çalışılması yasaya aykırıdır. Bu tür çalışmaların saptanması halinde ilgili dişhekimine ve ikinci yerde çalışmasına olanak sağlayan dişhekimine disiplin cezası verilmektedir. Diğer yandan, bu kişilerin ikinci yerde çalışmalarına ilişkin olarak sağlık müdürlüğü tarafından izin verilmiş ise onun da iptali istenmektedir.

İstanbul’da muayenehanesi olan ve bir özel hastanede de kısmi zamanlı olarak çalışan bir dişhekiminin Afyonkarahisar’daki bir özel hastanede de çalışma isteği İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından reddedilmiştir. Buna karşın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi ile Afyonkarahisar’daki özel hastanede çalışmaya başladığı öğrenilmiştir. Açılan disiplin soruşturmasında para cezası verildiği gibi İl Sağlık Müdürlüğünden de çalışma izin belgesinin iptali istenmiş ise de İl Sağlık Müdürlüğü bu talebi reddetmiştir.

Bu işlemin iptali için Uşak Dişhekimleri Odası tarafından açılan davada, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi “dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşunda çalışmasının kayıtlı bulundukları oda yönetim kurulunun izni olmaksızın mümkün olmaması ve diş hekimi A.D 'ye kayıtlı olduğu İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından  bu yönde verilmiş bir iznin de  bulunmaması karşısında, Uşak Diş Hekimleri Odası'nın sorumluluk alanında olan Afyonkarahisar İli'nde de özel bir hastanede çalışmasına olanak sağlayan çalışma izin belgesinde ve bu  belgenin iptal edilmesi yönündeki istemin reddine ilişkin dava konusu  Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir. Karar’a itiraz halinde istinaf incelemesi Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılacaktır.

İdare Mahkemesi Kararı