DİŞHEKİMLERİ FERDİ KAZA VE İŞGÖREMEMEZLİK SİGORTASI KAPSAM VE UYGULAMALARI

TDB ve ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ  ARASINDA İMZALANAN
ve
12.07.2006 – 12.07.2007 DÖNEMİNİ KAPSAYAN
FERDİ KAZA ve İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTASI
UYGULAMA PROSEDÜRÜ

Kaza sonucu vefat

15.000,00 YTL

Kaza sonucu maluliyet

15.000,00 YTL

Kaza sonucu tedavi masrafları

  1.500,00 YTL

İş görememezlik teminatı (günlük)

       75,00 YTL


Ferdi Kaza Sigortası Süresi

Başlama süresi : 12.07.2006  Bitiş Süresi : 12.07.2007  

Uygulamaya İlişkin Bilgiler

Kaza geçiren üyemiz veya bir yakını tarafından 24 saat içerisinde dişhekiminin bağlı bulunduğu Odaya bilgi vermesi gerekmektedir.

· Kaza sonucu vefat halinde istenecek belgeler;- Olay tutanakları
- Ölüm ve varsa otopsi raporu
- Veraset ilamı
- Defin ruhsatı

· Kaza sonucu maluliyet halinde istenecek belgeler;- Olay ilgili tutanak
- Tam teşekküllü hastaneden maluliyetini içeren heyet raporu

· Tedavi masrafları için istenecek belgeler;- Olay ile ilgili beyan / Trafik kazası nedeni ile ise kaza tutanakları
- Doktor raporu
- Faturalar
- İyileştiğine dair doktor raporu
- İlaç kupürleri ve faturaları

 

KAZA SONUCU İŞGÖREMEMEZLİK SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı : 75,00 YTL

İş göremezlik yıllık azami gün sayısı : 200 gün/kişi 

Sigortalı dişhekimi, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı (75,00YTL) gündelik tazminat ödenecektir.
Sigortalı dişhekimi, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği taktirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.
İş göremezlik tazminatı, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir. Ancak bu müddet, yılda 200 günü geçemez. 

UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
Kazaya uğrayan dişhekimi; Ferdi Kaza Sigortası Tedavi Masraflarında geçen bilgi ve belgeler ile, işgörememezliğin başlama ve bitiş süresini gösteren hastane raporunu DOSTEL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.  adresine gönderecektir.

* İşgörememezlik Raporunda Neler Geçmeli?
- İşgörememezlik poliçede yazılı limitler dahilinde teminat kapsamında olup, kaza sonucu sakatlanmada sakatlığın ne olduğunun açık ve net heyet raporu ile belgelenmesi ve bunun kaza neticesi olduğu (mümkünse tarih verilerek) açıklanmalıdır. (Örneğin kol kesilmesi, parmak kopması, ayak kesilmesi gibi)

* Tek Tabip Raporu Geçerli mi?
- Tedavi talepleri ve Gündelik Tazminat taleplerinde  20 güne kadar tek doktor raporu, doktorun Devlet Hastanesi Hekimi olması kaydı ile kabul edilecektir.

* Ödeme için dişhekimi banka hesap numarasını bildirecek mi?
- Bildirdikleri taktirde hesaplarına ödeme yapılır.

* İstenilen evrakların tamamlanması halinde, kaç gün içerisinde ödeme gerçekleştirilecektir?
- Tamamlanıp onaydan çıkmış hasar dosyaları 1 ay içerisinde gün verilerek ödeme yapılır.

* Kaza sigortası hastalık ödemesi için istenilen bilgi, belge ve raporlar, iş görememezlik için de geçerli olacaktır.
* Hasar ödemelerinde  Eft haricinde havale masrafı uygulanmayacaktır.

SİGORTA ACENTASI ; Dostel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.. 
                                      Tunus Cd. N:48/1 K.Dere / ANKARA
Tel      : 0312 468 70 60 (pbx)
Faks   : 0312 468 74 72

-Genel Bilgi ve Danışmanlık Hizmeti İçin;
DENİZ ŞAHİN
Tel          : 0312 468 70 60
Faks       : 0312 468 74 72
Cep        : 0532 595 22 81 – 0535 276 56 23


SİGORTA FİRMASI ; ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

 

 

FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

Madde 1 :
İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Madde 2 :
Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Madde 3 :
Aşağıdaki haller de kaza sayılır:
a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
b) Yanıklardan ve ani bir hareke neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından
c) Yılan veya haşarat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler,
d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan,
mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 4:
Aşağıdaki haller kaza sayılmaz:
a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
b) Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde,
sühunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
d) Aşikar sarhoşluğun, sigortalının şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
e) Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın ) ve her türlü şua takibinin,
f) tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 5 :
Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir:
a) Harp ve hap mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
b) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
e) Seylâp,
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer,
biyolojik ve kimyasal maddenin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak
h) Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.

Madde 6 :
Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir:
a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek ,
b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesaire vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
c) Dağlara ve cümudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar ( kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi ) ; cirit oyunu, mânialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,
e) Havada yolcu sıfatında gayri bir sıfatla uçuş,
f) Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan

Sigortalının Mülki Hududu:
Madde 7:
İşbu sigorta teminatı Türkiye Hudutları dışında da caridir.

Teminat Nev’leri:
Madde 8 :
A) Vefat Teminatı :
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

B) Daimi Maluliyet Teminatı :
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıda münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

 

Sigorta Bedelinin

( % )

İki gözün tamamen kaybı

100

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı

100

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı

100

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya ayağın tamamen kaybı

100

Umumi felç

100

Şifa bulmaz akıl hastalığı

100 

Sağ (%)

Sol (%)

Kolun veya elin tamamen kaybı

60

50

Omuz hareketinin tamamen kaybı

25

20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Bilek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Başparmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı

30

25