DİŞHEKİMLERİNİN VERGİ BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERMELERİNİN YOLU AÇILDI...!

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre serbest meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine karar verilmiştir. Bu Tebliğ’de 340 numaralı Tebliğ’den farklı olarak mükellefler hiçbir parasal sınırı olmaksızın beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu kapsamına alınmışlardır. Bir başka ifadeyle, mesleğini serbest olarak yürüten bütün dişhekimlerinin Kasım ayından başlayarak, beyannamelerini elektronik beyanname olarak vermeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurularda,  dişhekimlerine elektronik ortamda beyanname verebilmeleri için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesinin mümkün olmadığı, beyannamelerini ancak mali müşavirler aracılığıyla verebilecekleri belirtilmiştir.

Bu gelişme üzerine bir meslektaşımıza vergi beyannamesini elektronik ortamda verebilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmemesi işleminin iptali ve ivedi olarak yürütmenin durdurulması istemiyle, TDB Hukuk Müşaviri tarafından Bursa 2.Vergi Mahkemesinde dava açılmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliğince üstlenilen davada Bursa 2.Vergi Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karar uyarınca davacı dişhekimine ve işlemin hukuka aykırılığı genel olarak belirlenmiş olması sebebiyle bütün dişhekimlerine,  gerekli şifre ve parolanın en geç bir ay içinde verilmesi gerekmektedir.

Böylece dişhekimlerinin vergi beyannamelerini elektronik ortamda verebilmelerinin ve bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilmelerinin yolu açılmıştır.

Davalı idarenin kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hakkın bulunması kararın uygulanması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.


Mahkeme Kararı için TIKLAYINIZ…