MBYS HUKUKA AYKIRIDIR

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı kapsamında, özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinik ve merkezlerinden Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemine (MBYS) entegre olarak hasta bilgilerinin tamamını Bakanlık merkezi sağlık veri sistemine göndermelerini isteyen Genel Yazı’nın uygulama işlemine karşı Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası’nın birlikte açtığı davada iptal kararı verildi. İşlemin dayanağı olan Genel yazı ile ilgili olarak da, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada, Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kararlarda, hastaların sağlık bilgilerinin tamamının Bakanlığa aktarılmasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda veri işlemede uyulması gereken temel ilkelerden “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olup olmadığının anlaşılamadığı, sağlık verilerinin işlenme amaçları arasında kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacının bulunmadığı ve Genel Yazı’da işlem dayanağı olarak gösterilen Yönetmelik hükmünün iptal edildiği belirtilerek dava konusu Genel Yazı’nın açıkça hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Bu kararlarla, muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarından hastaların kişisel verilerinin kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla toplanamayacağı, bu bilgilerin tamamının Bakanlığa gönderilmesine yönelik taleplerin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşları, ilgili Yönetmelik uyarınca, Bakanlığa istatistiki/anonimleştirilmiş veri gönderebilecektir.

  1. T.C. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2022/85  sayılı kararı
  2. T.C Danıştay 10.Dairesi Esas No 2021/2698 sayılı kararı


Türk Dişhekimleri Birliği