SAĞLIKTA ŞİDDETE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU
KANUN TEKLİFİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Sağlıkta şiddetin önlenmesi, tazminatların rücu edilmesi ve sağlık hizmetleri nedeniyle hekim, dişhekimi ve diğer sağlık çalışanlarına karşı ceza davası açılmasında ön izinle ilgili bir takım değişiklikler içeren Kanun Teklifi, 12.05.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet  Meclisi'nde kabul edilmiştir.

Kabul edilen Kanun uyarınca;

- Engellenen kamu sağlık hizmeti nedeniyle artırılmış ceza verilebilecektir. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla sağlık hizmetlerinden yararlanılmasına engel olunması halinde, 2 yıl 4 aydan 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası verilebilecektir.

- Sağlıkta bir kısım şiddet katalog suçlar arasına alınarak tutuklama sebebi var sayılmaktadır. Sağlık Hizmetleri Temel Yasasındaki, Sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen kasten yaralama suçlarının işlendiği hususunda, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılabileceğine ilişkin hüküm Ceza Muhakemesi Yasasına aktarılmıştır.

- Mesleki faaliyetler sebebiyle yöneltilen suçlamalardan dolayı ceza soruşturması yapılabilmesi izne bağlanmaktadır.  Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile eczacı ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle adli soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından izin verilmesine bağlanmıştır. Bu Kurul tarafından verilen kararlara Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilecektir.

- Tıbbi hizmetlerden doğan zararların sağlık çalışanlarına rücu edilmesi izne bağlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversitelerinde sağlık hizmeti nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın, ilgili hekim ve diş hekimleri ile eczacı ve diğer sağlık meslek mensuplarına yansıtılıp yansıtılmayacağına (rücu edilip edilmeyeceğine) ve bunun miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilecektir.

- Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmaktadır. KurulSağlık Bakanı tarafından belirlenen;

a) Bakan yardımcısı,
b) Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürleri veya yardımcıları,
c) Profesör veya doçent unvanlı biri dahili, diğeri cerrahi branştan iki hekim, olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Kabul edilen Kanun, Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun yapısından çalışma yöntemine ve alacağı kararlarda kullanacağı ölçütlere ve esas olarak sağlıkta artan şiddetin temel sebeplerine yönelik bütüncül düzenlemelere yer vermemesi sebebiyle amaçlanan sonuçlara ulaşmak bakımından oldukça eksiktir. Bu eksikliğin giderilebilmesi için Komisyon çalışmalarında getirilen öneriler Ak Parti ve MHP milletvekilleri tarafından kabul edilmemiştir. Ortak akılla kalıcı kurallar getirmek yerine tepkisel düzenlemeler yapılması, etkisiz kurallarla sağlıkta şiddetin artarak devam etmesi engellenememektedir. Bütün bunlara karşın, sağlık hizmeti sebebiyle dişhekimlerinin ceza davalarında yargılanmaları ile çok büyük tazminatlarla karşı karşıya kalmalarının kısmen de olsa engellenmesine yönelik Kanun olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği