TDB 26.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU YAPILDI

TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamındaki Meslek Sorunları Sempozyumu, 5-6-7 Eylül 2022 tarihlerinde  İstanbul Crowne Plaza Hotel’de yapıldı.

Sempozyum kapsamında, ilk olarak 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde  ‘Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı, 6-7 Eylül 2022 tarihinde ise TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri Toplantısı aşağıdaki gündemle yapıldı.

 1. TDB Kongre ve Fuar Yönetmeliğinin (Taslak) görüşülmesi,
 2. TDB Akademi çalışmalarının değerlendirilmesi,
 3. Odalarımızdan gelen Gündem Önerilerinin değerlendirilmesi,
 4. MSS ‘Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı’ Raporlarının görüşülmesi.

TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yöneticileri Toplantısı gündeminin sona ermesinin ardından Meslek Sorunları Sempozyumunun son günü 5 ana başlıktan oluşan Çalıştay Çalışma Gruplarının raporları görüşüldü.

***

TDB 26.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

Çalıştaylar ve sonuç raporları yol gösterici, ufuk açıcı nitelikleriyle meslek örgütümüzün sağlık politikalarını ortaya koymaları bakımından önemlidir.

Bu çalıştayda Dişhekimliği Eğitimi, Dişhekimliğinde İstihdam ve İnsan Gücü Planlaması, Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları, Sağlık Turizmi, Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları olmak üzere beş grup oluşturulmuştur. İlgili kurumların katılımcılarının da katkılarıyla elde edilen sonuç bildirgesi şu şekildedir.

Dişhekimliği Eğitimi

Son yıllarda sayısı dramatik şekilde artan dişhekimliği fakülteleri ve öğrenci kontenjanına rağmen eğitimden sorumlu öğretim üyelerinin sayısal yetersizliği, eğitimin Dr. Öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi, fakültelere ayrılan bütçelerin düşüklüğü, modern ve dijital teknolojilerin eğitime yansıtılamaması, meslek eğitimimizin geleceğini tehdit etmektedir.

 • Lisans ve uzmanlık eğitiminde yaşanan problemlerin çözümü için, her anabilim dalı başkanının en az Doçent seviyesindeki akademisyenlerden seçilmesi,
 • Dişhekimliği lisans eğitimi çekirdek programının (DUÇEP), çağın ihtiyaçlarına yönelik revizyonu,
 • YKS’de Dişhekimliği Eğitimi Programına öğrenci kabul barajının kademeli olarak 80 binden 50 bin seviyesine getirilmesi,
 • Kanıta dayalı dişhekimliği rehberliğinde tedavi protokollerinin oluşturulması,
 • Temel tıp derslerinin içeriğinin tüm vücudu kapsayacak yönde geliştirilmesi ve lisans eğitiminde öğrencinin araştırmacı kimliğinin geliştirilmesi ve gerekli araştırma ortamının sağlanması,
 • Genel sağlık – oral sağlık ilişkisinin iyi anlaşılması açısından, meslekler arası eğitimin önemsenmesi ve diş hekiminin ağız doktoru şeklinde tanımlanması gerekmektedir.
 • Mezuniyet sonrası sürekli eğitim zorunlu olmalıdır. Bu konuda TDB öncü rol üstlenerek, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olmalıdır. Eğitim denetlenmeli, sadece dişhekimlerinin değil, diğer sağlık personelinin de eğitimi bu kapsama alınmalıdır.

Dişhekimliğinde İstihdam ve İnsan Gücü Planlaması

Sağlık insan gücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir.

Bu doğrultuda yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir.

 • Yeni dişhekimliği fakültesi açılmaması, var olan kontenjanların dondurulması ve sonrasında ihtiyaç ve talebe göre kontenjanların revize edilmesi,
 • Dişhekimliği Fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde, öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı, kurulu aktif diş üniti sayısı dikkate alınarak planlama yapılması ve YÖK mevzuatında yer alan tüm kurallara tam uyumun sağlanması,
 • Nüfus dağılımı ve ihtiyaca göre serbest dişhekimleri için hizmet sunum kapasitesi planlanması,
 • Aile dişhekimliği modelinin, pilot çalışmaların izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekli görülmüştür.

Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları

İnternet ve sosyal medyanın gündelik hayattaki yerinin artmasıyla, toplum bilgiye ulaşmak, tercihlerini belirlemek, yeniliklerden haberdar olabilmek için, sağlık kuruluşları ve hekimler ise tanınırlık, ulaşılabilirlik, tercih edilebilirlik için çoğunlukla dijital platformları ve sosyal medyayı kullanmaktadır.

Meslektaşlarımızı ve mesleğimizin geleceğini korumak için yaşamımızın her alanında var olan teknolojinin güncel durumunu, dijital çağın gereklerini, etkilerini elbette yok sayamayız. Ancak kuralsızlığın hem halk sağlığına hem de dişhekimliği mesleğine ne gibi zararları olabileceğini anlatarak, iletişim ortamlarının nasıl doğru şekilde kullanılabileceği ile ilgili rehberlik edebiliriz.

 • İnternet sayfaları, arama motorları ve sosyal medya platformları üzerinden yapılan sponsorlu paylaşımlar (reklam, “Ad” ibaresi, ücretli üyelikle öne çıkma vb.) ile ilgili disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin doğru ve hızlı yönetilebilmesi ve reklam kuruluna başvuru ile ilgili dosya hazırlıkları konusunda TDB tarafından Odalara ayrıntılı bir kılavuz gönderilmelidir.
 • TDB tarafından web tabanlı, sadece bölgesel algoritma ile her aramada isimleri rastlantısal sıralamaya döken bir program hazırlatılması ve dişhekimi aramalarında bu sonuçların en üstte görünmesinin sağlanması yönünde bir çalışma önerilmiştir.
 • Hekimlerin katıldıkları mesleki kongre, seminer, kurs gibi eğitimlere ait katılım belgelerini, ayrıca hasta mahremiyetini ihlal etmeden ve kullanılan tıbbi malzeme ya da cihazların diğerlerinden üstün olduğu yönünde algı yaratmadan klinik çalışma ortamının ve çalışma ekibinin görsellerini paylaşabilmeleri için düzenleme yapılmalıdır.

Konuya ilişkin önerilerimizi mesleki özgürlüğü kısıtlamak için değil, meslek onurunu ve hasta yararını gözeterek yaptığımızı, amacımızın adil, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmeti sağlamak olduğunu anlatacak bir "ortak söylem" kullanabilir, hasta ile hekim arasında doğru iletişimin kurulabileceği bir sağlık ortamının oluşmasına katkı sunabiliriz.

Sağlık Turizmi

2017’de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği, uygulamada mevcut yasa ve tüzüklerle uyuşmamaktadır. Daha vizyoner bir mevzuatın yapılandırılması, ülkemizin USH hedeflerinin gerçekleştirilmesinin önünü açacaktır. Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile turizm acentelerinin sağlık hizmetleri ile doğrudan ilişkili hizmetlerde yer almasını engelleyen hükümlerin daha belirgin şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. USH kapsamında “mesleki ve etik kurallara” aykırı yanıltıcı tanıtım faaliyetleri sınırsız biçimde yapılmaktadır. Yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sağlık hizmetlerinin evrensel değerleriyle uyuşmalıdır.

Sağlık Bakanlığı / TDB veya birlikte oluşturacağı veri tabanlı bir web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi gibi platformlardan hastaların klinikleri şeffaf olarak görmesi, bilgi edinmesi, iletişim kurması sağlanmalıdır.

USH denetiminin yetersiz olduğu, kimi alanlarda hemen hiç yapılamadığı gözlemlenmektedir. Bu konuda turizm acentelerinin denetlenme prosedürlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından netleştirilmesi, denetimlerin yeterli bir sıklıkta uygulanması ve denetimlerde odalarımızın etkin kılınması gerekmektedir.

Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları

Sağlık hizmetleri kamu hizmetidir. Özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık hizmetleri de kamusaldır.

Sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, dağılımı, planlanması ve denetlenmesi kamu tarafından yapılmalı, bu süreçte meslek kuruluşlarına ve hizmet alıcılarına, yetki ve sorumluluk verilmelidir.

Sağlığa genel bütçeden ayrılan pay arttırılmalıdır. Ancak ülkemiz kaynaklarının sınırlı olduğunun bilincinde olarak varolan kaynaklar verimli kullanılmalıdır.

Taşeron niteliğinde çalışmaların engellenmeli, hekimlerin hak ettikleri çalışma şartları ve emeklilik haklarına sahip olmaları sağlanmalıdır.

Sağlık okuryazarlığının toplumda eksikliği sağlıkta şiddeti körüklemektedir. Kitlesel iletişim araçları kullanılarak ağız diş sağlığı hakkında Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle, eğitim içerikleri oluşturulmalıdır. Kitlesel iletişim araçları çok etkili yöntemlerdir ve bunlar sağlıkta şiddetin önüne geçilmesinde kullanılmalıdır.

Kamuda çalışan hekimlerin alacağı maaş tek bordroda gösterilmeli, izin ve raporla kesintiye uğramamalıdır. Kişi özlük hakları yönetmelikle değil yasa ile düzenlenmelidir.

Görüldüğü gibi mesleğimizin birçok alanında eksiklik ve değiştirilmesi gereken konular tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin giderilmesi konusunda bundan sonra da Türk Dişhekimleri Birliği bütün bileşenlerle birlikte üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstleneceğini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği