17.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TDB 17. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
(2-3-4 Kasım 2018)

1. ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;

Üye aidatlarının:

 1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2019 yılı aidatının 450 TL. 2020 yılı aidatının 500 TL. olarak belirlenmesine,
 2. Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimlerinin, odalara kaydı ve aidat tutarları konusunda serbest çalışan dişhekimleri statüsünde kabul edilmesine.
 3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleği icra etmeyen dişhekimlerinin 2019 yılı aidatının 225 TL. 2020 yılı  aidatının 250 TL. olarak belirlenmesine,  
 4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2019 yılı aidatının 225 TL. 2020 yılı aidatının 250 TL. olarak belirlenmesine,
 5. Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş dişhekimlerinden aidat alınmamasına,
 6. 65 yaş üstü dişhekimlerinin kongreye katılım ücretlerinin, oda yönetim kurulu üyelerinin ödeyeceği ücret kadar olmasına,
 7. Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşunun bulunmadığı yerleşim merkezinde muayenehane açan dişhekimlerinden ilk yıl üye aidatı alınmamasına,
 8. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,
 9. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,
 10. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının oda yönetim kurulunca silinmesine, (Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)
 11. Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının oda yönetim kurulu kararıyla silinmesine,
 12. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz).
 13. Dişhekiminin, üyesi olduğu odadan başka bir oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı odanın alacağı olduğuna,
 14. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,
 15. 2019 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 225 TL. 2020 yılında uygulanacak kayıt ücretinin ise 250 TL. olarak belirlenmesine,  
 16. Odaya üye olunurken, kimlik kartı ve rozetin bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, kimlik kartı ve rozetin TDB tarafından finanse edilmesine,
 17. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,
 18. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
 19. Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

 

2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince;

Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara: 

a) Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bilet bedelinin, uçakla ulaşımda ekonomi sınıfı uçak bileti bedelinin veya özel otomobil kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin aynı güzergahtaki uçak ücretini geçmeyen kısmının belge karşılığında ödenmesine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

c) Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl birinci bölgede uygulanan muayene ücretinin 9 katı, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan  Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 6 katı olarak ödenmesine,

 1. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; o yıl  uygulanan Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 5 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,
 2. Yurtdışına yapılan görevlendirmelerde; yol ve konaklama ücreti ile belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl  uygulanan Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 14 katı ödeme yapılmasına,
   

3. TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması mevcut taşınmazların satılması; taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

4. YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu ile Yardımlaşma Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
 

5. TDB MESLEKİ ÜRÜN VE HİZMETLER KOMİSYONU

Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 6/1-i maddesinde sürekli komisyonlar olarak tanımlanan  "Dişhekimliğinde Tüketici Haklarını Koruma Komisyonu", isminin “Mesleki Ürün ve Hizmetler Komisyonu” olarak değiştirilmesine,

6. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MESLEK ETİĞİ KURALLARI

TDB Etik Kurulu tarafından güncellenen ve 16.Dönem Merkez Yönetim Kurulunun 23.10.2018 tarihli toplantısında kabul edilerek Genel Kurula sunulmasına karar verilen Türk Dişhekimleri Birliği Meslek Etiği Kurallarının kabulüne, 05.11.2018 tarihinde yürürlüğe girmesine; 4-5-6 Kasım 2016 tarihli TDB 16.Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş olan TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları’nın yürürlükten kaldırılmasına,

7. ŞIRNAK İLİNİN MARDİN DİŞHEKİMLERİ ODASINA BAĞLANMASI

Mardin Dişhekimleri Odası’nın çalışma ve etkinliğinin artması ve Şırnak ilindeki dişhekimlerinin meslek örgütüne daha etkin katkıda bulunabilmeleri için Şırnak ilinin Diyarbakır Dişhekimleri Odasından ayrılarak Mardin Dişhekimleri Odasına bağlanmasına,

8. VAN DİŞHEKİMLERİ ODASI KURULMASI

Diyarbakır Dişhekimleri Odasından alınan 2.10.2018 tarih ve 265 sayılı yazıda Odalarına bağlı Van ilinin coğrafi olarak Oda merkezlerinden çok uzak olmasından dolayı bu ildeki üyelerine bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda ulaşılmakta güçlük çekildiği belirtilerek, Van ilinde;  Muş, Bitlis ve Hakkari’nin de bağlanmasıyla oda kurulmasına ilişkin talep Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 3224 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre önerilmiş olmakla; Van ili merkez olmak üzere Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin de bağlı olduğu Van Dişhekimleri Odasının kurulmasına,

9. DİYARBAKIR DİŞHEKİMLERİ ODASINA BAĞLI İLLER

Mardin ve yeni kurulan Van Dişhekimleri Odası’nın yeni oluşumlarından sonra Diyarbakır Dişhekimleri Odasının faaliyetini, Batman ve Siirt illeri bağlı olarak sürdürmesine,

10. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI

Merkez Yönetim Kurulu’nun, sağlık kuruluşlarının tabela kullanım kurallarını gözden geçirerek, özellikle muayenehanelerin diğer özel sağlık kuruluşları karşısında haksız rekabete maruz kalmasını önleyecek değişikliklerle ilgili çalışma yapmasına, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinik ve merkezler için öngörülmüş olan mavi diş logosu kullanımına ilişkin önerinin de bu kapsamda değerlendirilmesine,

Ayrıca bina giydirmeleri, tabelalarda dental girişim isimleri, teknolojik cihaz isimleri ve uygulama isimleri ile tabelanın yabancı dilde isimlendirilmesi ve Türk Tabipleri Birliğinde olduğu gibi tabelanın “alan” / “m2” olarak değerlendirilmesi hususlarının da yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesine,

11. SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ YARDIMI

Üye sayısı 300 ve altında bulunan odaların bilimsel etkinliklerine destek amacıyla verilmekte olan SDE yardımının yeterli olmadığı görüldüğünden, Merkez Yönetim Kurulu tarafından bu konuda bir çalışma yapılmasına,

12. DİŞHEKİMİ KELİMESİNİN YAZILIŞ BİÇİMİ İLE UNVAN KULLANIMI

TDB 16.Olağan Genel Kurulunda alınan karar uyarınca oluşturulan; Çalışma Grubunun hazırladığı, dişhekimlerinin unvan kullanımı ve dişhekimi kelimesinin yazılışıyla ilgili Çalışma Grubu Raporu değerlendirilerek, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından tüm yazışma ve dokümanlarda  "Dişhekimi" kelimesinin bileşik olarak kullanılmasına devam edilmesine,

Karar verildi.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
17. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

2-3-4 Kasım 2018

TDB 17. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiğimiz bu günlerde, gerek ülkemizde gerekse dünyada olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Dünya çapında süregelen güç ve hegemonya mücadelesine bağlı olarak komşularımızda ortaya çıkan çatışmalar ve göç hareketleri; bulunduğumuz bölgede barışı, huzuru ve ekonomik dengeleri etkilemektedir. Ülkemizde ise son günlerde şiddetlenen ekonomik kriz ve gerilen ortam, demokrasi, insan hakları, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki eksik ve yanlış uygulamalar, bütün ülke insanlarını olduğu gibi meslektaşlarımızı da kaygılandırmaktadır. Özellikle Türk lirasının değer kaybetmesi sonucu, artan girdilerin getirdiği yük ve halkın alım gücünün azalması özelden sunulan sağlık hizmetlerine olan talebe olumsuz yansımakta ve dişhekimlerinin gelir kaybına uğramasına neden olmaktadır. İstihdam planlaması yapmadan gelişigüzel açılan fakülteler  ve artan kontenjanlar nedeniyle hızla artan dişhekimi sayısı da bu olumsuz şartları ağırlaştırmaktadır.

Bütün bunların yanında son günlerde iktidar tarafından alelacele gündeme getirilen bir torba yasa tasarısı içindeki bazı maddeler de meslektaşlarımız açısından kabul edilemez unsurlar taşımaktadır. Özellikle herhangi bir yargı kararı olmaksızın, sadece idari tasarruflarla hekim ve dişhekimlerinin kamu sağlık kurumlarından ve SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarından dışlanması, bir anlamıyla meslektaşlarımızı açlığa mahkum etmek anlamına gelmektedir. Diğer yandan sağlıkta şiddeti önleme gerekçesiyle sunulan tasarı ile sağlık çalışanına şiddet suçu işleyen şüphelinin, emniyet yerine savcılıktan salıverilmesine, mağdur hekim veya sağlık çalışanlarının ifadelerinin şayet ölmedilerse çalıştığı kurumda alınmasına olanak sağlayan düzenlemenin ‘sağlıkta şiddete önlem’ olarak sunulması kabul edilemez. Aynı torba yasa tasarısının 21. Maddesi ile Türk Dişhekimleri Birliği’nin yetkisinde olan ikinci iş yeri için izin verme yetkisininin elinden alınmaya çalışılması, son zamanlarda meslek örgütlerine yönelik baskı, değersizleştirme ve etkisizleştirme politikasının yeni bir uygulamasıdır. Bu uygulamaların neoliberal politikalarının sağlık alanında uygulamaya konulmasının, sağlığın sermayeye açılması için yeni bir basamak olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca;                                                                                 

Dişhekimliği fakültelerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye başlayan öğrencilerin ve doktora öğrencilerinin iş sağlığı güvencesine kavuşturulmasını sosyal devlet anlayışının gereği olarak görüyoruz.

Vakıf üniversitelerinin hastane ve polikliklerine tanınan sağlık hizmeti alımınının, eşitlik ilkesi gereği ağız diş sağlığı hizmeti sunan tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.

Muayenehane hekimliği yapan dişhekimlerinin, yanlarında dişhekimi istihdamını engelleyen yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bütün bu zorluk ve engellemelere karşın, meslek örgütümüz olan TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, meslektaşlarından ve odalarından aldığı güç ile halkın ağız ve diş sağlığını koruyup geliştirmeye ve meslektaşlarının haklarının savunucusu olmaya devam edecektir.